Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΙ

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_461

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 2 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της έννοιας της επικεντρωμένης στον ασθενή ιατρικής φροντίδας, ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή, φυσική εξέταση, ανθρωπιστική και ηθική αντιμετώπιση του ασθενούς, επίλυση προβλημάτων, απλοί ιατρικοί χειρισμοί και πρώτες βοήθειες. Επίσης κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της επιδημιολογίας, της παροχής υγείας, και της ιατρικής της κοινότητος. 
Κατανόηση του τρόπου μέσω του οποίου απαρτιώνεται η γνωστική τους εμπειρία, μέσω της αλληλεπίδρασης των βασικών επιστημών, της κοινωνικής ιατρικής και της κλινικής ιατρικής.

Σκοπός

Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητος, διάρκειας 4 εξαμήνων από το Β - Ε εξάμηνο σπουδών, είναι η κατανόηση της έννοιας της επικεντρωμένης στον ασθενή ιατρικής φροντίδας, ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή, φυσική εξέταση, ανθρωπιστική και ηθική αντιμετώπιση του ασθενούς,  επίλυση προβλημάτων, απλοί ιατρικοί χειρισμοί και πρώτες βοήθειες. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι:
 • Aπόκτηση γνώσης – άνεσης στην επαγγελματική προσέγγιση του ασθενή. Τεχνική απόκτησης ιατρικού ιστορικού / Φυσική εξέταση (ΦΕ)
 • Kαταγραφή / προφορική παρουσίαση ιστορικού - ΦΕ
 • Παιδιατρικό / Ψυχιατρικό (ΨΧ) ιστορικό - ΦΕ
 • Κατανόηση του βασικού πυρήνα των συνήθως χρησιμοποιουμένων εργαστηριακών και άλλων παρακλινικών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην συνήθη κλινική πράξη
 • Βραχεία Διαφορική Διάγνωση (ΔΔ)
 • Ανάγνωση / αξιολογηση ιατρικού φακέλλου - ιστορικού / ιατρικού αρχείου
 • Γνώση / εκτέλεση συνήθων ιατρικών πράξεων
 • Επείγουσα ιατρική / πρώτες βοήθειες
 • Κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της επιδημιολογίας, της παροχής υγείας, και της ιατρικής της κοινότητος.
 • Κατανόηση του τρόπου μέσω του οποίου απαρτιώνεται η γνωστική τους εμπειρία, μέσω της αλληλεπίδρασης των βασικών επιστημών, της κοινωνικής ιατρικής και της κλινικής ιατρικής 

ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ / ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 
Στο τέλος της εκπαιδευτικής ενότητος ο φοιτητής πρέπει:

 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την ουσιώδη πληροφορία που χρειάζεται για την καταγραφή δεδομένων και να είναι σε θέση να την αποκτήσει από τον εξεταζόμενο ασθενή
 • Να είναι σε θέση να αξιολογεί τα στοιχεία του ιστορικού που αποτελούν απόκλιση από το φυσιολογικό και να τα ιεραρχεί
 • Να μπορεί να καταγράψει οργανωμένα ιστορικό ασθενούς με βάση προτεινόμενο πρότυπο
 • Να μπορεί να καταγράψει ιεραρχημένη λίστα προβλημάτων με βάση το ιστορικό
 • Να κατανοήσει τις διαφορές ανάμεσα στην γραπτή και προφορική / αναλυτική και σύντομη παρουσίαση ιστορικού
 • Να κατανοήσει και να ασκηθεί στην προσπέλαση ευαίσθητων θεμάτων σχετικών με το ιστορικό του ασθενούς (ιστορικό σεξ, χρήση ουσιών κλπ) και την εξέταση ασθενούς με ιδιαιτερότητες
 • Να εξασκηθεί σε επικοινωνιακές τεχνικές / συμπεριφορές σε σχέση με την λήψη ιστορικού, παρουσίαση ιστορικού, ενημέρωση περιβάλλοντος, εχεμύθεια κλπ
 • Nα εξοικειωθεί με την λήψη παιδιατρικού ιστορικού κατανοώντας τις ιδιαιτερότητές του σε σχέση με το ιστορικό ενηλίκου
 • Να αποκτήσει τις δεξιότητες τις απαραίτητες για την λήψη ιστορικού από ψυχιατρικό ασθενή
 • Να είναι σε θέση να εξετάσει πλήρως κατά σύστημα τον ασθενή
 • Να καταγράψει τα παθολογικά ευρήματα κατά την εξέταση του ασθενούς και να είναι σε θέση να αξιολογήσει τις διαφορές από το φυσιολογικό
 • Να κατανοήσει την έννοια και την σημασία της παρουσίας του ιατρικού ιστορικού και του ιατρικού αρχείου (προσπέλαση του ιστορικού, μελέτες, νομικά προβλήματα)

Ύλη

Οδηγός για κλινική εξέταση (Barbara Bates)