Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices”

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Κ. Μιχαλοπούλου, Τηλ.: 2610-969106

medphd@upatras.gr

https://mastercgt.com

Σκοπός

 

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο των Θεραπειών με Advanced Therapeutic Medicinal Products ATMPs) (Φάρμακα Προηγμένων Θεραπειών), όπως είναι οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες (ΚΓΘ). Οι ΚΓΘ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης εξατομικευμένης ιατρικής και την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θεραπεία πολλαπλών ασθενειών που μέχρι πρόσφατα θεωρήθηκαν μη ιάσιμες. Οι ΚΓΘ στην παρούσα φάση έχουν εφαρμογή στην Αιματολογία για αντιμετώπιση λευχαιμιών και λεμφωμάτων, όπως και γονιδιακή θεραπεία θαλασσαιμιών (εγκεκριμένα προϊόντα CART από Novartis, Cellgene, Gilead και γονιδιακά προϊόντα Bluebird) αλλά και στην λοιμωξιολογία (multivirus specific cytotoxic T cells) και νευρολογία ενώ στη τελική φάση είναι να εγκριθούν αντίστοιχα προϊόντα στην Ογκολογία αλλά και σε άλλους τομείς, όπως ρευματολογία και αναγεννητική ιατρική. Η πρώτη ύλη παραγωγής των ΚΓΘ είναι τα κύτταρα ή οι ιστοί του ασθενούς. Αυτά αφού συλλεχθούν από κλινικούς ιατρούς, θα πρέπει εν συνεχεία να διακινηθούν και να επεξεργαστούν σε ειδικές Good Manifacturing Pracice (GMP) εργαστηριακές μονάδες από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό και εν συνεχεία να διακινηθούν με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο εκ νέου προς την νοσηλευτική μονάδα όπου ο κλινικός ιατρός θα τα χορηγήσει στον ασθενή ως εξατομικευμένη θεραπεία. Συνεπώς, οι ΚΓΘ αποτελούν τη επιτομή της μεταφραστικής έρευνας με ιδιαίτερη εφαρμογή στην σύγχρονη Ιατρική όπου επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με εξειδικευμένη γνώση συμπράττουν στην θεραπεία του ασθενούς. Η παραγωγική διαδικασία όσο και η διακίνηση και κλινική εφαρμογή αυτών των θεραπειών και διέπετε από σαφές και συνεχώς ανανεούμενο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. Β' 4131/2016, Β' 229/2016, Β' 1152/2018).

Βασικός σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία της παραγωγής, διακίνησης, κλινικής αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής ΚΓΘ, μελετώντας τόσο το βιολογικό υπόστρωμα των ΚΓΘ όσο και το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο παραγωγής και εφαρμογής τους.

Οι επιπλέον σκοποί του Προγράμματος καλύπτουν τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καλύπτουν:

α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.

β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοιατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της θεραπείας με κυτταρικά και γονιδιακά προϊόντα στα πεδία της προκλινικής έρευνας, της μεταφραστικής έρευνας και της εφαρμογής τους για τη θεραπεία μέχρι τώρα ανίατων νόσων, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και στην προαγωγή της υγείας.

γ) Τη διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε η απασχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους της Βιοτεχνολογίας και της Υγείας και σε αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας.

δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Παράλληλα, ενισχύεται η μεταφορά πληροφοριών και τεχνογνωσίας από και προς τα Πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής, τόσο προς τους φοιτητές όσο και προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επιδιώκεται: (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του προγράμματος, (β) η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων που συνεργάζονται και (γ) η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και μελλοντικά, η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Χημείας, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικών Εργαστηρίων, των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γίνονται δεκτοί και υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Επισυναπτόμενα