Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine"

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Επικοινωνία - Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ.: 2610-969104, 2610-969108

secretary@med.upatras.gr, precise.med@upatras.gr

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΔΠΜΣ ΕΙ) - PERSONALIZED MEDICINE», το οποίο έχει ιδρυθεί με την υπ΄ αριθ. 30/236/8025/27.02.2020 Απόφαση (ΦΕΚ 775/10.03.20 τ.Β΄) και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 24/179/5246/19.02.2021 Απόφασης (ΦΕΚ 871/05.03.21 τ.Β΄).

Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής. Η Εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο, το οποίο καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα των νόσων. Μελετά το μοριακό-βιολογικό υπόστρωμα των νόσων και το χρησιμοποιεί για την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών. Γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ αποτελούν τα εξής επιστημονικά πεδία: Μοριακή βιολογία, μεταφραστική έρευνα, φαρμακογονιδιωματική, κλινική ιατρική, βιο-ιατρική, βιοτεχνολογία και οικονομικά των στοχευουσών θεραπειών. Βασικός σκοπός του προτεινόμενου ΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων στο πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 11 μαθήματα κορμού. Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine»

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επισυναπτόμενα