Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία – Public Health"

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Επικοινωνία - Πληροφορίες: Παναγιώτα Ψαρρά, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969169, Fax: 2610 996103, e-mail: tpsara@upatras.gr, Χ. Αλεξάτου, Τηλ.: 22610-969106, e-mail: alexatou@upatras.gr

secretary@med.upatras.gr

http://publichealth.med.upatras.gr/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/20840 απόφαση (ΦΕΚ 2969/24.7.2018/τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.4.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018).

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία – Public Health», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’). Το ΠΜΣ στη «Δημόσια Υγεία – Public Health» υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σκοπός

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. υδάτινο περιβάλλον, αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία στον εργασιακό χώρο. Βασικός στόχος του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

  • Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία.
  • Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας
  • Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας

Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Περιβάλλον

β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://publichealth.med.upatras.gr/

Επισυναπτόμενα