Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το  Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αναγνώρισε τη σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητας και πραγματοποίησε εξωτερική αξιολόγηση τον Δεκέμβριο 1999, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της συνόδου των πρυτάνεων – CRE (The Club of Rectors of Europe).

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) ενημερώνει και εποπτεύει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, τη διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επιλαμβάνεται θέματα σχετικά με:

 • τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
 • το ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ για θέματα εκπαίδευσης & έρευνας
 • τις Ετήσιες Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
 • τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις Ακαδημαϊκών Τμημάτων
 • τη σύνταξη των Έκθεσεων Αυτοαξιολόγησης  του Ιδρύματος

Σύνθεση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τα μέλη της ΜΟΔΙΠ όπως αυτά ορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 197/10.3.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • e-maili.giannikos@upatras.gr
 • ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
  • Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
  • e-mailizachari@upatras.gr
 • ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΦΟΙΤΗΤΩN)

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.
  • ΡΟΪΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
  • ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
   • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
   • email: karvelis@upatras.gr
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  • Δεν έχει υποδειχθεί.
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  • Δεν έχουν υποδειχθεί.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΙEΡΟΥΛΑ
 • ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
 • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
  • Υπάλληλος ΜΟΔΙΠ
  • Τηλ. 2610-99 7866
  • e-mail: ekar@upatras.gr
 • ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

e-mail γραμματείας: modipsecr@upatras.gr

e-mail ΜΟΔΙΠ: modip@upatras.gr

Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ

 Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π.), προσδιορίζονται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος (αρ. συνεδρίασης 44/6.12.2016) σχετικά με την "Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4119/21.12.2016.

Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ, προσδιορίστηκαν εκ νέου με την αντικατάσταση του ανωτέρω ΦΕΚ από το ΦΕΚ Β' 410/12.02.2018 "Έγκριση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Αντικατάσταση της απόφασης «Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος και μεριμνά για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

Ειδικότερα, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (Ε.Ε.Ε), είναι η ετήσια απογραφή και αποτύπωση του συνολικού έργου που επιτελεί το Τμήμα και συνιστά την πρώτη και σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, από την οποία λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες, με βάση τα οποία συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησής του (Ε.Ε.Α) ανά τετραετία. Η Ε.Ε.Α, στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών της τετραετίας, βάσει της οποίας διενεργείται η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος.

H OMEA του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2023-2024 αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. κ. Γεώργιος Αντωνάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
 2. κ. Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Καθηγητής
 3. κ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Καθηγητής
 4. κ. Βασιλική Ζολώτα, Καθηγήτρια
 5. κ. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής
 6. κ. Καρολίνα-Ανθούλα Ακινοσόγλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 7. κ. Βασιλική Τζελέπη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Εκπροσώποι Φοιτητών

   Δεν έχουν υποδειχθεί ακόμα

 

Ως Συντονίστρια της Επιτροπής ορίζεται η Καθηγήτρια κ. Βασιλική Ζολώτα.


Ως επικουρικά μέλη ορίζονται ο  Αναπλ. Καθηγητής Κ. Παναγιώτης Καλληδώνης και η Επ. Καθηγήτρια κ. Ζηνοβία-Μαρία Κεφαλοπούλου
 

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

 Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 138/20-07-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου μετά τη σχετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ στην υπ' αρίθμ. 4/05-07-2018 συνεδρίασή της. 

Πολιτική Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με στόχο την επίτευξη του οράματός του όπως αυτό προσδιορίζεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συνοψίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευρύτερης ποιότητας, η οποία τεκμηριώνεται με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή στην κοινωνική πρόοδο.
Η δέσμευση του Πανεπιστημίου για την Ποιότητα αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται μέσω της λειτουργίας διεργασιών και διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) το οποίο συντάσσεται, εφαρμόζεται και αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Σκοπός του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή πλαισίου στα θεσμικά όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας και πιο συγκεκριμένα η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του, η διαρκής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Η υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει: 
 1. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων.
 2. Την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει το Ίδρυμα μέσα από συστηματικές δράσεις καταγραφής, διαχείρισης και ανάληψης βελτιωτικών ενεργειών σχετικά με τη δομή του Πανεπιστήμιου, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του.
 3. Την αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ποιότητας και τη δέσμευση για την υλοποίησή τους.
 4. Την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.
 5. Την ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 6. Την λειτουργία του Ιδρύματος βάσει εθνικών και διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας.
 7. Την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα  μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες: 
 • Αριστεία στην Εκπαίδευση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε γνωστικά αντικείμενα
 • Προώθηση και αναγνώριση της Αριστείας στην Έρευνα και στην Καινοτομία
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας
 • Φοιτητική Μέριμνα
 • Κοινωνική Προσφορά 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος στη διασφάλιση ποιότητας. Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει: 

 1. Στην καταγραφή και διάχυση των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα εμπλεκόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς κλπ) μέσω δράσεων δημοσιοποίησης και διαβούλευσης αναφορικά με το ΕΣΔΠ.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 3. Στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των διαδικασιών της πολιτικής ποιότητας και τη λειτουργική εφαρμογή του.
 4. Τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των θεσπισμένων στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος μέσω της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ.
 5. Την παρακολούθηση και συγκριτική ανάλυση των δεικτών επίδοσης με στόχο την λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.
 6. Στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας με τη συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγησή του προσωπικού της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΔΙΠ, με στόχο τη λειτουργική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ίδρυμα.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Ιατρικής:

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως σκοπό την άρτια κατάρτιση, επιστημονική και ηθική, των λειτουργών υγείας βασισμένη στη διαχρονική Ιπποκράτεια θεώρηση του σεβασμού του ασθενή, o οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ποιότητας της Ιατρικής εκπαίδευσης. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοδοξεί να μεταδώσει στο φοιτητή, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που διέπουν την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, και να του εξασφαλίσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της Ιατρικής Επιστήμης. Παράλληλα, ο σκοπός της είναι να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον θέλει, να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του χρειαστούν για να μπει στο χώρο της Ακαδημαϊκής Ιατρικής ως ερευνητής και δάσκαλος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:
Για επίτευξη των ανωτέρω γενικών στόχων το ΠΠΣ έχει ενσωματώσει εκπαιδευτικές διαδικασίες  που ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, την κριτική σκέψη, την απόκτηση κλινικής εμπειρίας, καθώς και την προσέγγιση βασικών εννοιών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας.  Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται στα ακόλουθα δέκα σημεία, τα οποία αφορούν τις ικανότητες και ιδιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
 • Την αντίληψη ότι η άσκηση της ιατρικής απαιτεί επιστημονική γνώση αφενός, και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του αρρώστου αφετέρου.
 • Υψηλά ηθικά και ακαδημαϊκά κριτήρια για την άσκηση της Ιατρικής πράξης.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση της δομής, λειτουργίας και αναπτύξεως του ανθρώπινου οργανισμού. Μια τέτοια γνώση περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιπέδων αναλύσεως, ξεκινώντας από το μοριακό και τελειώνοντας στο επίπεδο συμπεριφοράς.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση των μηχανισμών αιτιολογίας και παθογένειας της νόσου και της σημασίας τους στην εκδήλωση της νόσου. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στέρεη γνώση των φαρμακολογικών βάσεων της θεραπευτικής.
 • Την ικανότητα να παίρνει ένα άριστο ιστορικό, να εκτελεί μια ολοκληρωμένη φυσική εξέταση, να ιεραρχεί και να επιλύει τα προβλήματα που αναγνωρίζονται από τις δύο αυτές διαδικασίες. Πολύ καλή γνώση των νόσων εκείνων που προκαλούν άμεσο κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς και των νόσων που εμφανίζονται συνήθως. Καλή γνώση των νόσων που εμφανίζονται σπανιότερα. Επίγνωση των ορίων των γνώσεων του και της ανάγκης για βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται.
 • Κατανόηση της επιδράσεως που έχει το περιβάλλον στην υγεία και στην ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για την πρόληψη της νόσου.  Γνώσεις τέτοιες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να εισηγείται τη δραστική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επαγγελματικά νοσήματα, τα νοσήματα συμπεριφοράς, και τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα υγείας στη χώρα μας.
 • Την αντίληψη ότι η ιατρική απαιτεί μια συνεχή εκπαίδευση, και την ικανότητα να μαθαίνει μόνος του και να κρίνει την προσωπική του απόδοση, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και τρόπο εργασίας. Η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας με την εκμάθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών
 • Θέληση και ικανότητα.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά ως μέλος κλινικής ή ερευνητικής ομάδας.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά σε μια ποικιλία τρόπων παροχής υπηρεσιών, από το κοινοτικό ιατρείο ως την Πανεπιστημιακή Κλινική.
 • Ενδιαφέρον για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και τις βασικές εκείνες γνώσεις που θα του έδιναν τη δυνατότητα να ασχοληθεί ο ίδιος μ’ αυτήν όταν θελήσει.
 • Τέλος, την υψηλή ευθύνη του ιατρού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και απέναντι στην πολιτεία.

Στοχοθεσία / Στόχοι που έχουν τεθεί από την επιτροπή προγράμματος σπουδών για περαιτέρω βελτίωση του ΠΠΣ

Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών είχε σα στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις  της Ιατρικής εκπαίδευσης, του συστήματος υγείας και της κοινωνίας. Οι απόφοιτοί του οφείλουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση να ασκήσουν την σύγχρονη ιατρική προσαρμοσμένη στα τρέχοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παράλληλα να εμπεδώσουν τις έννοιες της ερευνητικής σκέψης, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Οι βασικοί του άξονες είναι:  1. Η διεπιστημονικά απαρτιωμένη διδασκαλία σε επίπεδο οριζόντιας αλλά και κάθετης απαρτίωσης και η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών (πχ PBL) 2. Η ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα και κατά την διαδρομή του στα 6 έτη σπουδών του τρίπτυχου «γνώσεις-δεξιότητες-συμπεριφορές» 3. Η εξασφάλιση από τους φοιτητές του βασικού πυρήνα της απαιτούμενης γνώσης (core knowledge) με παράλληλη ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των φοιτητών στις κλινικο-εργαστηριακές ή βασικές επιστήμες 4. Ο περιορισμός της από αμφιθεάτρου διδασκαλίας και η ανάπτυξη της διδασκαλίας σε μικρές ομάδες. 5. Η αναβάθμιση του εξεταστικού συστήματος μέσω εισαγωγής αντικειμενικού και πλέον αποτελεσματικού τρόπου εξέτασης ( πχ OSCE).  

Μετά από τα 15 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος σπουδών η επιτροπή προγράμματος σπουδών θέτει ως προτεραιότητα για περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη του προγράμματος την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

 1. Αναβάθμιση του επιπέδου της διδασκαλίας 
  1. Σύσταση διατομεακής επιτροπής συντονισμού και παρακολούθησης της διδασκομένης και εξεταστέας ύλης δεδομένης της πολυκατάτμησης των ιατρικών επιστημών και της διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων από πολλούς διδάσκοντες. Στόχος της επιτροπής είναι η εξασφάλιση, κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες – υπεύθυνους των μαθημάτων, της ενσωμάτωσης του core knowledge στη μαθησιακή διαδικασία και της ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα της έννοιας της κάθετης, πέραν της οριζόντιας, απαρτίωσης
  2. Συνεχής εκπαίδευση των διδασκόντων και νέο-εισερχόμενων μελών ΔΕΠ σε νέους τρόπους αποτελεσματικής διδασκαλίας και των φοιτητών στην ενεργητική μάθηση μέσω παρουσίασης εργασιών. H ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα εξασφαλίσει την μαζικότερη συμμετοχή τους στις παραδόσεις, ούτως ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή  του Τμήματος σε εξεταστικό κέντρο με εξεταστές και εξεταζομένους.
  3. Δημιουργία κινήτρων στους διδάσκοντες για την αναβάθμιση του διδακτικού έργου και θέσπιση κριτηρίων με άξονα τη διδασκαλία που θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εξέλιξη των διδασκόντων.
 2. Αναβάθμιση του εξεταστικού συστήματος
  1. Δομικός και σφαιρικός έλεγχος της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου με γενικές εξετάσεις των φοιτητών μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των βασικών (1η εξέταση) και των κλινικών (2η εξέταση) επιστημών. Οι εξετάσεις αυτές θα επιτρέψουν την αποτίμηση της απόδοσης των φοιτητών σε επιμέρους γνωστικά πεδία μέσω ειδικών λογισμικών προγραμμάτων.
  2. Εξασφάλιση της προαπαιτούμενης γνώσης κατά μήκος του προγράμματος σπουδών μέσω δομημένης και αντικειμενικής καταγραφής των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία (step on step μάθηση)
  3. Εισαγωγή στο εξεταστικό σύστημα της πλέον αντικειμενικής αλλά και αποτελεσματικής εξεταστικής μεθόδου για τα κλινικά μαθήματα, της μεθόδου Αντικειμενικής Δομημένης Κλινικής Εξέτασης (OSCE)

 3. Θεσμική προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σε σύγχρονες απαιτήσεις 
  1. Ενίσχυση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα θεσμών, που ισχύουν σε γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως αυτός του συμβούλου σπουδών (mentor) και της εθελοντικής συμμετοχής και δραστηριοποίηση (rotation) των φοιτητών σε ερευνητικά εργαστήρια και κλινικές της επιθυμίας τους, ούτως ώστε να διερευνήσουν πιθανές μελλοντικές τους κατευθύνσεις.

  2. Υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο έτος σπουδών, η οποία θα καλύπτει μια πάγια ανάγκη για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στην κλινική, βασική και μεταφραστική έρευνα. Η διαδικασία αυτή θα εκσυγχρονίσει το πρόγραμμα σπουδών στα πρότυπα ιατρικών τμημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών το ΜΔΕ (integrated master). 
 4. Συνεχής θεσμική αξιολόγηση του προγράμματος
  1. Συνεχής και αντικειμενική αξιολόγηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από επιτροπή αξιολόγησης, συγκροτούμενη τόσον από μέλη ΔΕΠ, όσο και από προπτυχιακούς φοιτητές και συνεχής στοχοθεσία για άμεσες ή μακροπρόθεσμες προσαρμογές.
  2. Ενίσχυση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από φοιτητές αλλά και διδάσκοντες, και προσαρμογή των ερωτηματολογίων σε μαθήματα / κλινική άσκηση.

Τέλος, επί πλέον, γενικότεροι στόχοι που πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν  στο Ιατρικό Τμήμα είναι οι παρακάτω: 1. H αποκατάσταση του διεθνώς αποδεκτού λόγου διδασκόντων/διδασκομένων, με δεδομένη τη μεγάλη μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ με παράλληλη ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των φοιτητών. 2. Η ανάδειξη εστιών αριστείας σε κλινικό, ερευνητικό αλλά, κυρίως για τη συγκεκριμένη περίπτωση, διδακτικών εστιών αριστείας, η οποία θα βοηθήσει την ποιοτική βελτίωση του ΠΠΣ και τη χρήση τους για την προβολή τόσο της συγκεκριμένης πηγής όσο και του Ιατρικού Τμήματος γενικότερα. 3.  Η σηζήτηση στο Τμήμα Ιατρικής για τη  δημιουργία ανεξάρτητου Τμήματος ή Γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης στα πρότυπα του ισχύοντος σε μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού Department of Medical Education, που θα εντάξει μέλη ΔΕΠ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία σε θέματα Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Τα περιγράμματα των μαθημάτων μπορείτε να τα ανακτήσετε εδώ.

Ημέρες Επικοινωνίας Καθηγητών - Φοιτητών

Στα πλαίσια της καλύτερης επικοινωνίας και αποδοτικότερης συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών και Φοιτητών, έχουν οριστεί ημέρες και ώρες επικοινωνίας  - συνάντησης Καθηγητών με Φοιτητές ανά κλινική/εργαστήριο. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών μονάδων προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

Σύμβουλοι Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει σε κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος τα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος, για τους πρωτοετείς φοιτητές κάθε ακαδ. έτους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 3549/07, του άρθρ. 50 του Π.Δ/τος 160/08, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρ. 35, 80 και 81 του ν. 4009/11.

Η ανάθεση ανά φοιτητή διενεργείται με την αντιστοίχιση του αλφαβητικού ονομαστικού καταλόγου των μελών ΔΕΠ με τον κατάλογο του μητρώου εγγραφής (Α.Μ.) των πρωτοετών φοιτητών κατά αύξουσα σειρά. Μετά τη συμπλήρωση της ανάθεσης εκάστου φοιτητή ανά μέλος ΔΕΠ, η ανάθεση των λοιπών φοιτητών θα συνεχιστεί από την αρχή του ονομαστικού καταλόγου των μελών ΔΕΠ, κ.ο.κ.

Ο κατάλογος των μελών ΔΕΠ-συμβούλων σπουδών των πρωτοετών αναρτάται  στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και στο διαδικτυακό του τόπο, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του μέλους ΔΕΠ με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου του φοιτητή, ο οποίος του έχει ανατεθεί. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι σύμβουλοι σπουδών καθοδηγούν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές ή σπουδαστές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές ή σπουδαστές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το αρχείο που αφορά στους σύμβουλους σπουδών των ακαδ. ετών 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας.", τα έτη 2019-2020 και 2020-2021.