Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Α. Μιχαλοπούλου, Τηλ.: 22610-969106, e-mail: medphd@upatras.gr

http://bie.med.upatras.gr/

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών επανιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. Β2/809/12735/24-4-18 (ΦΕΚ 1572/8-5-18) μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 695/19-3-18), και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20-4-18).

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’). Το ΠΜΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών.
Στις επιστημονικές περιοχές στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΠΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), περιλαμβάνονται:

  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Ιατρική Μοριακή Γενετική
  • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
  • Νευροεπιστήμες
  • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Πρόσθετες επιστημονικές περιοχές είναι δυνατόν να προταθούν από την ολομέλεια του ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στο μέλλον και αφού εγκριθούν από την ΣΤ να υποβληθούν για έγκριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://bie.med.upatras.gr

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικες Επιστήμες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες».
 

Επισυναπτόμενα