Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Φοιτητική Μέριμνα

Υγειονομομική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική  και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ, με κάλυψη των σχετικών δαπανών μέσω ΕΟΠΥΥ. Στους δικαιούχους θα παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες με την επίδειξη και μόνο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), χωρίς την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας.

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Η αίτηση για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πρέπει να υποβάλλεται πριν την ημερομηνία αναχώρησης  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

 •     Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ασθενείας
 •     Πιστοποιητικό Σπουδών
 •     Για φοιτητές που μετακινούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών (Erasmus, κ.λ.π). Βεβαίωση συμμετοχής από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη διάρκειά  του.
 •     Σε περίπτωση μετακίνησης για άλλο λόγο, Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για ποιο λόγο μετακινείται και αιτείται την Ε.Κ.Α.Α.
 •     Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας
 •     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599/1986.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας στο τηλ. 2610-997977.

Φοιτητικό Εισιτήριο

Το φοιτητικό εισιτήριο δίνεται στους φοιτητές για τις μετακινήσεις τους με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες (εφόσον ο φοιτητής ταξιδεύει από και προς τον τόπο της μονίμου κατοικίας του), με μειωμένο εισιτήριο κατά 25 % της κανονικής του τιμής. Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου ισχύουν για όλο το Ακαδημαϊκό Έτος.

Στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούργια δελτία φοιτητικού εισιτηρίου.

Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα και σε περίπτωση που απολεσθούν ή καταστραφούν είναι δύσκολη η αντικατάστασή τους. Η αντικατάστασή του γίνεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία δηλώσεως της απώλειας στη Γραμματεία του Τμήματος με δήλωση του Ν. 1599/86.

Δε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Τμήμα ύστερα από κατάταξη για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Επίσης, η παροχή διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στράτευσή του, εάν αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82, εάν συμπληρώσει το ανώτατο όριο διαρκείας της παροχής ή εάν καταστεί πτυχιούχος και εάν χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα, για οποιοδήποτε λόγο.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Κτήσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, http://academicid.minedu.gov.gr).

Στέγαση

Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία τα κτίρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην φοιτητική εστία Πάτρας:

Επισυναπτόμενα:

Η διάθεση των δωματίων στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων με την ακόλουθη διαδικασία. 

Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μία προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον ιστότοπο http://erent.upatras.gr/. Οι φοιτητές μπορούν να τον επισκέπτονται και να αναζητούν δυνατότητες στέγασης διαφορετικών κατηγοριών.

Στεγαστικό Επίδομα

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Με το υπ΄ αριθμ. 89537/Ζ1/01-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ,  που αφορά την διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18, καθορίζεται το διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Σας γνωρίζουμε το από 14-11-2017 δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/rss/31478-14-11-17-oristikopoiisi-aitiseon-steg... που αφορά την οριστική υποβολή των σε εκκρεμότητα αιτήσεων του Στεγαστικού Επιδόματος.

14-11-17 Οριστικοποίηση  αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που καταχώρισαν αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακ. έτος 2016-17, οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα καθώς δεν τις υπέβαλλαν οριστικά, ότι μπορούν να προβούν στην οριστική υποβολή τους από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Στο υπ’αριθμ. ΦΕΚ 2993(τ.Β’/31.8.2017) δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και ο έλεγχος των δικαιολογητικών χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος θα μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση ηλεκτρονικά σε κεντρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το ΕΔΕΤ.

Σίτιση

Η σίτιση παρέχεται από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας, το οποίο ευρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, τη διαδικασία αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

Τέλος, δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Εστία έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δε δικαιούνται κάρτα δωρεάν σίτισης με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. Σχετικές πληροφορίες δίδονται από το Λογιστήριο της Φοιτητικής Εστίας στα τηλέφωνα 2610 992359-361.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Στην Πανεπιστημιούπολη λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Ανάλογα με την επιθυμία και ιδιαίτερη κλίση τους μπορούν να ενταχθούν σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω αθλητικά τμήματα.

 • Τμήμα Κλασικού Αθλητισμού.
 • Τμήμα Αθλοπαιδιών (Πετόσφαιρα, Καλαθόσφαιρα, Ποδόσφαιρο).
 • Τμήμα Σκοποβολής.
 • Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαιρίσεως (πινγκ-πονγκ).
 • Τμήμα Σκακιού.
 • Τμήμα Αντισφαιρίσεως (Τέννις).
 • Τμήμα Κολυμβήσεως.
 • Τμήμα Χιονοδρομιών, Ορειβασίας.
 • Τμήμα Εκδρομών.
 • Τμήμα Ποδηλασίας.
 • Τμήμα Δημοτικών Χορών.

Κατά καιρούς διεξάγονται πρωταθλήματα, στα οποία συμμετέχουν φοιτητές όλων των ετών. Συγκροτούνται επίσης αθλητικές ομάδες, που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα. Το Πανεπιστήμιο χορηγεί δωρεάν αθλητικό υλικό στους φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα Τμήματα.

Σύλλογος Φοιτητών

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΦΙΠΠ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1978. 

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε έτος. 

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος δικαιούνται να εγγράφονται μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, που λειτουργεί σύμφωνα με καταστατικό και είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Πατρών. 

Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Εθελοντικές Φοιτητικές Οργανώσεις

α.  HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής)

       H HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Αποτελείται από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει η Ιατρική    

       Σχολή. Οι δράσεις μας  εστιάζονται κατά βάση σε έξι θεματικές, τις ερευνητικές και κλινικές ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής, την δημόσια υγεία, την ιατρική εκπαίδευση, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV και του AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.   

       Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο   website της οργάνωσης, www.helmsic.gr.

       β.  (ΕΕΦΙΕ) Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος

          Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το 1993 και σήμερα συνίσταται σε 7 Παραρτήματα, σε κάθε Ιατρικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου και στελεχώνεται με πάνω από 3.000 εγγεγραμμένα μέλη.Στόχος της αποτελεί η επιστημονική ενεργοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και η εθελοντική προσφορά ιατρικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου. Κορυφαία διοργάνωση της εταιρείας αποτελεί το Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ), το οποίο σε ετήσια βάση φιλοξενεί χιλιάδες φοιτητές επιστημών υγείας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν και να προωθηθούν στο επιστημονικό και ερευνητικό στερέωμα. Το Παράρτημα Πατρών οργανώνει πληθώρα δράσεων ετησίως (εκπαιδεύοντας συνολικά πάνω από 500 φοιτητές ανά έτος), ενώ από το 2019 το Παράρτημα Πατρών διαθέτει, σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική, το δικό του

            Εργαστήριο προσομοίωσης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα www.eefie.org/patras

Υποτροφίες - Βραβεία - Δάνεια 

Υπάρχει πληθώρα υποτροφιών και δανείων που παρέχονται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης οι υποτροφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποτροφίες Πανεπιστημίου Πατρών
 • Κρατικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
 • Υποτροφίες Ιδιωτών
 • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων
 • Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

Ενημερωθείτε για θέματα υποτροφιών από την ειδική σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης και τη σελίδα για τις υποτροφίες στον ιστότοπο ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο JOHNS HOPKINS (U.S.A.)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ, η οποία συγκαταλέγεται σταθερά στις καλύτερες Ιατρικές Σχολές του Κόσμου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων υπεγράφη την 11η Απριλίου 2008 στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών από αντιπροσωπεία Καθηγητών με επικεφαλής τον τότε Αντιπρύτανη Καθηγητή Καρδιοθωρακοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής Δ. Δουγένη. Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, όταν επιστήμονες και στελέχη της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins με επικεφαλής τον Καθηγητή M. Weisfeldt, Διευθυντή του Παθολογικού Τομέα επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την επομένη μέρα, σε ειδική τελετή στην Αθήνα, στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάστηκε στις πολιτικές και λοιπές αρχές και σε φορείς εκπαίδευσης και έρευνας το πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. "Είναι μεγάλη τιμή για την Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins να ανταλλάξει νέες ιδέες με ένα τόσο σπουδαίο Πανεπιστήμιο σαν αυτό των Πατρών" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καθηγητής M. Weisfeldt κατά τη φάση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι "...αναμένουμε μια ιδιαίτερα πρόσφορη και παραγωγική συνεργασία τόσο για το Hopkins όσο και για την Πάτρα".

Η συνεργασία αυτή, αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Πατρών, βασίστηκε δε στην εξαιρετική και διεθνώς αναγνωρισμένη συνολική του εικόνα, αλλά επί πλέον και στην ερευνητική, κλινική και διδακτική ικανότητα και εμπειρία των μελών της Ιατρικής Σχολής, αλλά και του επιστημονικού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας που προσφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παράλληλα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για το επιστημονικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας να έρθουν σε επαφή με το κορυφαίο αυτό Πανεπιστήμιο διεθνώς. Το πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο αρχικά πέραν της Ιατρικής και των συναφών αντικειμένων καλύπτει γενικότερα πεδία της Βιοτεχνολογίας και της Εμβιομηχανικής, αναμένεται σταδιακά να επεκταθεί και σε άλλους επιστημονικούς χώρους καλύπτοντας ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται οι εξής στόχοι:

 1. Η ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού
 2. Η οργάνωση επισκέψεων του διδακτικού και λοιπού επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού για μελέτες, διαλέξεις και έρευνα γενικότερα
 3. Η ανάπτυξη ανταλλαγής προπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων και μεταπτυχιακών για μικρές χρονικές περιόδους προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να εκπαιδευτούν σε εργαστήρια και των δύο πανεπιστημίων
 4. Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 5. Η φιλοξενία διοικητικών υπαλλήλων των αντίστοιχων οργάνων προκειμένου να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα προγράμματα αυτής της συμφωνίας
 6. Η ανάπτυξη συνεργασίας σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος και των δύο ιδρυμάτων.

Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων είναι:

 1. Νευροεπιστήμες και Νευροαπεικόνιση του εγκεφάλου
 2. Κλινική Ανοσολογία/Αλλεργιολογία
 3. Δημόσια Υγεία
 4. Βιοτεχνολογία-Εμβιομηχανική
 5. Απεικόνιση στην Καρδιολογία (μη επεμβατική στεφανιογραφία, μελέτη λειτουργικότητας καρδιάς με CTA 320, MRI)
 6. Βιολογικοί δείκτες και γενετική προσέγγιση νευροψυχιατρικών νοσημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανο για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα τις δυνατότητες για την ποιότητα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Επίσης, η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη διεθνή αναγνώριση και αποδοχή που έχει η κλινική, εργαστηριακή και βασική έρευνα στις ευρύτερες Ιατρικές Επιστήμες στη χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την υπεύθυνη και ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρουν οι Δημόσιες Ιατρικές Σχολές, ιδιαιτέρων δε αυτή του Πανεπιστημίου Πατρών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχουν ενεργά στη συγκεκριμένη συνεργασία συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση για υποτροφία-μετεκπαίδευση. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναβολή Στρατού Λόγω Σπουδών

Κάθε φοιτητής που εγγράφεται σε Ανώτατη Σχολή και εφόσον δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις δικαιούται αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών (Ν. 1763/88 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2510/97).

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του, πιστοποιητικό σπουδών το οποίο θα πάρει από τη Γραμματεία του Τμήματος. Το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του θα του χορηγήσει πιστοποιητικό τύπου Β, στο οποίο θα αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά ημερολογιακά και όχι κατά ακαδημαϊκά διδακτικά έτη.

Γενικοί κανονισμοί που καθορίζουν την διάρκεια της αναβολής, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν ως εξής:

 1. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος χορήγησης της, προστεθεί η διάρκεια σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του κατά περίπτωση απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, προσαυξημένη κατά  δύο (2) έτη, όταν πρόκειται για σπουδαστή ανώτερης ή ανώτατης σχολής και κατά ένα (1) έτος στις λοιπές περιπτώσεις.
 2. Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε σπουδαστή ανώτατης σχολής, μπορεί να παραταθεί μόνον,  εφόσον αυτός εγγραφεί για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί  στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 3. Η αναβολή κατάταξης  για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση  ιατρικής ειδικότητας δεν χορηγείται ούτε παρατείνεται, αν η διάρκεια των σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του διπλώματος, πτυχίου ή ειδικότητας, υπερβαίνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τριακοστό πρώτο (31) έτος της ηλικίας του. Αν πρόκειται για ιατρική ειδικότητα το εικοστό ένατο (29) έτος, αν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές το εικοστό όγδοο (28) έτος, αν πρόκειται για κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και το εικοστό πέμπτο (25) στις λοιπές περιπτώσεις.
 4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών εφόσον δεν έχει λήξει, διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση σπουδών είτε με την απώλεια της μαθητικής ή της σπουδαστικής ιδιότητας. Ειδικά για όσους ολοκληρώνουν κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, η αναβολή διακόπτεται την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους  από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 5. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λαμβάνουν από τα στρατολογικά γραφεία της μονίμου κατοικίας τους.