Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωργία Θούα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ. 2613/603.264-5, Fax: 2610/ 996.103, e-mail: georgiathua@upatras.gr

https://rhino-skullbase-face.upatras.gr/

Σκοπός

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1390/21117 απόφαση (ΦΕΚ 2866/18.7.2018, τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 133/30.3.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 686/15.1.2018) καθώς και από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 14/30.4.2018) και τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 8/15.3.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Το ΔΔΠΜΣ θα ξεκινήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Σκοπός

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι η παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και πιο συγκεκριμένα:

  1. η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.
  2. η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.
  3. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

 Το ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας ».

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή  Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.​

Επισυναπτόμενα

Τελευταίες Ανακοινώσεις