Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969106, Fax: 2610 996103, e-mail: secretary@med.upatras.gr, Α. Μιχαλοπούλου, Τηλ.: 22610-969106, e-mail: medphd@upatras.gr

http://physics.med.upatras.gr

Σκοπός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική ιδρύθηκε το 1988 και αποτέλεσε το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα (1993),  που επίσημα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Master of Science). Το  πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε και μετονομάστηκε πρόσφατα (2018) σε Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική  (ΦΕΚ 1627/10.5.2018 & FEK 3922/10.9.2018) με στόχους να:

  • εναρμονιστεί με  Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών  στην Ιατρική Φυσική.
  • προετοιμάσει αποφοίτους (κατόχους πτυχίου Φυσικής) να γίνουν δεκτοί στην τριετούς διάρκειας πρακτική άσκηση  στην Ιατρική Φυσική, που προσφέρεται στα Ελληνικά Νοσοκομεία, που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για  απόκτηση επαγγελματικής άδειας Φυσικού Ιατρικής.
  • προσφέρει γνώσεις και επιδεξιότητες επιστημονικές, απαραίτητες σε  Φυσικούς και άλλους επιστήμονες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι Διατμηματικό και υποστηρίζεται από

-Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

-Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc)

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΙΦ-Α απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».

Επαγγελματικές Προοπτικές Φυσικού Ιατρικής - Ακτινοφυσικού

Ολοκλήρωση Κλινικής Εξάσκησης (Ειδικότητας) Ιατρικής Φυσικής–Ακτινοφυσικής και απόκτηση της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας για την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών Ιατρικής Φυσικής σε νοσοκομειακό και κλινικό επίπεδο.

Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών Ιατρικής Φυσικής στη βιομηχανία.

Συμμετοχή στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέου εξοπλισμού και διαδικασιών.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, απαραίτητης για Ακαδημαϊκή εξέλιξη και συχνά απαραίτητης για επαγγελματική εξέλιξη τόσο στο κλινικό και βιομηχανικό πεδίο όσο και στο πεδίο παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δομή Προγράμματος

Το πρώτο εξάμηνο διδάσκονται επτά μαθήματα τα οποία προσφέρουν βασικές ιατρικές γνώσεις, γνώσεις Ιατρικής Ακτινοφυσικής και βασικές ερευνητικές  μεθοδολογικές γνώσεις και επιδεξιότητες. Στο δεύτερο εξάμηνο διδάσκονται έξη μαθήματα τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων Φυσικής και Τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακή  Διπλωματική  Εργασία (ΜΔΕ).

Μαθήματα πρώτου εξαμήνου

(1) Μεθοδολογίας  Έρευνας, (2) Βιοστατιστική, (3) Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Ι (Βιοχημεία – Βιολογία), (4) Βασικές Ιατρικές Επιστήμες ΙΙ ( Ανατομία-Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία), (5) Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας- Ύλης, (6) Δοσιμετρία και (7) Ιατρική Πληροφορική.

Μαθήματα δευτέρου εξαμήνου

(1) Φυσική της Ιατρικής Απεικόνισης με Ακτίνες Χ, (2) Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής, (3)

Φυσική της Ακτινοθεραπείας, (4) Ακτινοπροστασία-Ακτινοβιολογία, (5) Φυσική των Μη Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών και (6) Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας.

Τρίτο εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Υπολογιστικό Κέντρο, Αίθουσα 2. Βρίσκεται στον 1ο Όροφο της Βόρειας Πτέρυγας, του Κτιρίου των Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Οι σπουδές αντιστοιχούν σε 90 ECTS.

Υποχρεώσεις

Όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΔΕ είναι υποχρεωτικά. Η κτήση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών πραγματοποιείται με την παρακολούθηση των μαθημάτων του 1ου και 2ου εξαμήνου, με τη επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και των δυο εξαμήνων και με την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Αγγλική

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής  και Μαθηματικών, Ιατρικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ακτινοτεχνολογίας ή  αντίστοιχο και ισοδύναμο τίτλο από εθνικό ίδρυμα ή  ίδρυμα της αλλοδαπής, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων θέσεων κατ΄ έτος είναι 20 και δεν απαιτούνται δίδακτρα.

Εγγραφή

Η Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής είναι αρμόδια για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και την ανανέωση της βαθμολογίας τους.

Επισυναπτόμενα