Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Κανονισμός Σπουδών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οδηγός Σπουδών 2020-2022
Περιγράμματα Μαθημάτων
Σύμβουλοι Σπουδών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών  και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.                               

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό “διδακτικών μονάδων” (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος, και σε μια έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή ασκήσεως επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοιτήσεως, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτημένων από προαπαιτούμενα μαθήματα.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.

α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν  κατ’ ελάχιστο σε 360 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών , λαμβάνοντας  υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.

ΦΟΙΤΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία.

Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων και εξετάσεων καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο εβδομάδες το μέγιστο, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού), ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των εαρινών εξαμήνων και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχτεί σε θέματα ή/και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το Τμήμα διενεργεί μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)  Πτυχιακές εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος και αφορά μόνο στην εξέταση των Κλινικών του ΣΤ έτους (υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν).

Οι ημερομηνίες των πτυχιακών εξετάσεων ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Οι βαθμοί αποστέλλονται μετά το πέρας των εξετάσεων.

Οι φοιτητές ανακηρύσσονται πτυχιούχοι με ημερομηνία την τελευταία ημέρα εξέτασης της πτυχιακής περιόδου σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος και το Τμήμα εκδίδει Βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την Ορκωμοσία.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Βάσει του νόμου 4009/2011 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και έπειτα είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο έτη.

Για τη φοίτηση-διδασκαλία και εξετάσεις των φοιτητών εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΙ (Π.Δ 160/08), έως την έκδοση του νέου Οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το Τμήμα εφαρμόζει - με αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα όργανα του Τμήματος - την επανεξέταση φοιτητών για βελτίωση της βαθμολογίας τους (αναβαθμολόγηση προακτέου βαθμού), η οποία είναι επιτρεπτή μέχρι το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών και μόνο κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου) του ακαδημαϊκού έτους που προσφέρεται και έχει εξεταστεί το μάθημα. Η αναβαθμολόγηση εμφανίζεται στην καρτέλα του φοιτητή και λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος προακτέος βαθμός.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει αποφασίσει (Συνεδρίαση.αριθ. 115/29.9.88 και 509/17.12.2007) να εξακολουθήσει να ισχύει η υπάρχουσα διαδικασία επανεξέτασης (αναβαθμολόγησης) των μαθημάτων για τη βελτίωση βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ανήκει το μάθημα και μέχρι το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών, αλλά μόνο στο 50% των συνολικών μαθημάτων του έτους. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης θα υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

Ο φοιτητής, προκειμένου να επανεξεταστεί (αναβαθμολόγηση), υποβάλει αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος πριν την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου και η Γραμματεία μετά τον έλεγχο που διενεργεί αποστέλλει την αίτηση στον Δ/ντή Εργαστηρίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

΄Ολοι οι  φοιτητές του Τμήματος  υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο και εαρινό εξάμηνο στις καθορισμένες ημερομηνίες του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους που ορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr.

Σημειώνεται ότι:

1.    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).

2.    Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ καθώς και στην επαναληπτική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  του κάθε ακαδ. έτους.

3.    Δυνατότητα εξέτασης σε μάθημα θα έχει ο φοιτητής εφόσον και μόνο το δηλώσει στις καθορισμένες ημερομηνίες.

4.    Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία και την παραλαβή συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ.

5.    Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου παλαιοτέρων ετών πρέπει να τα δηλώσουν επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr ανεξάρτητα αν επιθυμούν εξέταση σε αυτά.

6.    Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές για να θεωρούνται ενεργοί, ακόμη και όσοι υπολογίζουν ότι θα πάρουν πτυχίο με την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Στο τέλος του Δ΄ έτους σπουδών η Γραμματεία του Τμήματος διαμορφώνει τις Ομάδες φοιτητών για την κλινική άσκηση το Ε΄ κ΄ ΣΤ΄ έτους σπουδών και καταρτίζει το σχετικό πρόγραμμα.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατ΄ εξαίρεση και για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους δύναται να επιτραπεί η πραγματοποίηση Κλινικής άσκησης του Ε’ και ΣΤ΄ έτους του Προγράμματος σπουδών του τμήματος εκτός ΠΓΝΠ, σε άλλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της χώρας και μόνον.

Οι περιπτώσεις αυτές θα εξετάζονται, για τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, απολύτως τεκμηριωμένη, και αφού προηγηθεί εγγράφως η θετική εισήγηση του Δ/ντή της αντίστοιχης κλινικής του Τμήματος.

Σε καμία περίπτωση δε, φοιτητής του Τμήματος δεν δύναται να πραγματοποιήσει περισσότερες από μια (1) μεγάλη και μια (1) μικρή κλινική άσκηση του Ε΄ και ΣΤ΄ έτους, διάρκειας (8) ή (4) εβδομάδων για το Ε΄ έτος και (6) ή τριών/δυο εβδομάδων για το ΣΤ΄ έτος σπουδών εκτός Τμήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του του Τμήματος μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης καθώς και την ύλη των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχουν ασκηθεί επικυρωμένη και υπογεγραμμένη από την Γραμματεία του Εργαστηρίου/της Κλινικής ή τον υπεύθυνο διδάσκοντα του Τμήματος Προέλευσης.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος διδάσκων του Τμήματος, στον οποίο θα πρέπει να προωθούνται οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εισηγείται εγγράφως προς τη Συνέλευση του Τμήματος, την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων στον αιτούντα φοιτητή.

Επισημαίνεται, ότι η αναγνώριση συνιστά απαλλαγή του φοιτητή από την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο αντίστοιχο μάθημα οπότε στην καρτέλλα του αναγράφεται αντί βαθμού ο χαρακτηρισμός «αναγνωρίστηκε»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

Μετά την καταχώρηση των βαθμών στην ηλεκτρονική Γραμματεία από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στις καθορισμένες ημερομηνίες που ορίζονται από την Γραμματεία του Τμήματος, τα βαθμολόγια αποστέλλονται στην Γραμματεία και οριστικοποιούνται.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις βαθμών υποβάλλεται έγγραφο προς την Συνέλευση του Τμήματος από το μέλος ΔΕΠ που αιτείται τη διόρθωση, με επαρκή αιτιολόγηση για την εν λόγω διόρθωση και εφόσον εγκριθεί τότε καταχωρείται στην καρτέλα του φοιτητή στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Για τη λήψη πτυχίου Ιατρικής απαιτείται η φοίτηση σε 12 εξάμηνα (έξι έτη σπουδών) και η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα επιλογής.

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.

Δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς σε άλλες Σχολές οι μετεγγραφέντες και καταταχθέντες φοιτητές, εφόσον τους αναγνωρίστηκαν κατόπιν αίτησής τους, θετικής εισήγησης του υπευθύνου διδάσκοντος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον δεν υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, αλλά η επιτυχής παρακολούθηση κε εξέτασή τους είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στις ακόλουθες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ρωσικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν ή πρόκειται να ολοκληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, οφείλουν να το δηλώνουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα της Γραμματείας. Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Ορκωμοσίας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, εφόσον έχουν τελικά ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Τμήμα, οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που υποδεικνύεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

· Αίτηση (Διατίθεται στη Γραμματεία)

· Βεβαιώσεις από την Ιατρική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, ότι δεν οφείλουν συγγράμματα.

· Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, ότι:

  α. Δεν παίρνουν κουπόνια σίτισης για το αντίστοιχο ακαδ. έτος

  β. Δεν έχουν εκκρεμότητα με τη Φοιτητική Εστία

  γ. Δεν έχουν φοιτητικό Βιβλιάριο υγείας

· Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Φοιτητική Ταυτότητα

Ορκωμοσία φοιτητών διενεργείται μετά το πέρας των επίσημων πτυχιακών εξεταστικών περιόδων Οκτωβρίου, Απριλίου και Ιουλίου του Τμήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ KAI EΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 115/25.4.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011, ως ακολούθως:

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 2.10.2017
 • Λήξη μαθημάτων: 12.1.2018

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 19.2.2018
 • Λήξη μαθημάτων: 1.6.2018

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 22.1.2018
 • Λήξη εξετάσεων: 9.2.2018

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 11.6.2018
 • Λήξη εξετάσεων: 30.6.2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28.8.2017 – 22.9.2017

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή:28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις
 • 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του
 • Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Πατρών (αποφ. Συνέλευσης 659/22.5.17) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τις κατατάξεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών (όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση 659/22.5.17 του Τμήματος) και πτυχιούχων Οδοντιατρικής θα ισχύσουν, κατόπιν εξετάσεων τα εξής ποσοστά:

Α. Ποσοστό 3% επί του αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους ΤμημάτωνΑΕΙ Οδοντιατρικής (εξάμηνο κατάταξης Ε’).

Β. Ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων για τους:

α) Πτυχιούχους Πανεπιστημίου (εξάμηνο κατάταξης Β’ για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων ΑΕΙ εκτός από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής όπου κατατάσσονται στο Δ’ εξάμηνο).

β) ΤΕΙή ισοτίμων προς αυτά (εξάμηνο κατάταξης Β’).

γ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (εξάμηνο κατάταξης Β’).

δ) Των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς όπως αυτές έχουν εγκριθεί ως συναφείς από το Δ.Σ. 295/11.05.10 (εξάμηνο κατάταξης Β’), ως ακολούθως:

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν)
 2. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας κ΄ Πρόνοιας
 3. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Α.Ν.) Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
 4. Ανωτέρας Σχολή Επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν.)
 5. Ιατρικών Εργαστηρίων
 6. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.
 7. Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Π.Ι.Κ.Π.Α.
 8. Ανωτέρας Σχολής Φυσιοθεραπείας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
 9. Σχολής Μαίων Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
 10. Σχολής Μαίων «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ» Μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ»
 11. Σχολής Μαίων Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Θεσσαλονίκης
 12. Κρατικής Σχολής αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης
 13. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του θεραπευτηρίου Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 14. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων  «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
 15. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
 16. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
 17. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
 18. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας

ε) Διετούς κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΚΑΤΕΕ: α) Ιατρικών Εργαστηρίων β) Ραδιολογίας, Ακτινολογίας και γ) Εποπτών Δημοσίας Υγείας (εξάμηνο κατάταξης Α’).

Η κατάταξη των πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής στο Τμήμα θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Βιοχημεία Ι και (3) Βιοχημεία ΙΙ.

Η κατάταξη των λοιπών κατηγοριών πτυχιούχων της παραγράφου Β, θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Ανατομία Ι και (3) Βιοχημεία Ι.

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η αντίστοιχη που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής Πατρών.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται μόνο όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη στο Τμήμα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό και η ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου2017, είτε από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Τα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Β) Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων, για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων μπορείτε να τη βρείτε στο αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018.pdf.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KΤΗΣΗΣ ΑΚAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, http://academicid.minedu. gov.gr).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών διαχειρίζεται τη δράση ERΑSMUS + του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κινητικότητας φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων).

H δράση περιλαμβάνει την κινητικότητα για σπουδές (σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης) και την κινητικότητα για πρακτική άσκηση (σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Ινστιτούτα, Πρεσβείες, Νοσοκομεία, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.), σε χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών.

Το Ι.Κ.Υ. έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS +. Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς/Φορείς Υποδοχείς λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη χώρα Υποδοχής,. Η επιχορήγηση δίνεται σε δύο δόσεις (α’ δόση-80% με την αναχώρηση και β’ δόση-20% μετά την επιστροφή τους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.upatras.gr/el/erasmus.

H Επιτροπή ERΑSMUS + του Τμήματος Ιατρικής αποτελείται από τους:

 • Αναπλ. Καθ. Γ. Καγκάδης, Συντονιστής – Εκπρόσωπος
 • Καθ. Σ.Ν. Λιόσης, Αναπληρωτής Συντονιστής – Εκπρόσωπος
 • Καθ. Δ. Δραΐνας, Συντονιστής ECTS
 • Καθ. Κ. Σταθόπουλος, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Δ. Καρναμπατίδης, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Ν. Γεωργόπουλος, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Π. Νταβλούρος, Συντονιστής ECTS
 • Επίκ. Καθ. Ι. Γκλιάτης, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Σ. Κάκκος, Συντονιστής ECTS