Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών

Διδασκαλία

 

Η διδασκαλία γίνεται με παραδόσεις, φροντιστήρια και ασκήσεις, κλινικές ή εργαστήρια.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό “διδακτικών μονάδων” (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος, και σε μια έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή ασκήσεως επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΓΣ Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοιτήσεως, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτημένων από προαπαιτούμενα μαθήματα.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.

Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η ΓΣ του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη ΓΣ Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.

 

Φοίτηση - Εξετάσεις

 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις, του Ιανουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν 1 εβδομάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν 3 εβδομάδες και ακολουθούνται κατά κανόνα από 1 ελεύθερη εβδομάδα πριν την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μία εβοδμάδα μετά την περάτωση των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν 3 εβοδμάδες και λήγουν κατά κανόνα μέχρι τις 30 Ιουνίου.Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Γ.Σ του Τμήματος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο (χειμερινού και εαρινού) εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των εαρινών εξαμήνων και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου , στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχτεί σε θέματα ή και εργαστηριακές ασκήσεις.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Βάσει του νόμου 4009/2011 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και έπειτα είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο έτη.

Για τη φοίτηση-διδασκαλία και εξετάσεις των φοιτητών εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΙ (Π.Δ 160/08),εως την εκδοση του νέου Οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού.

 

Λήψη Πτυχίου - Τρόπος Υπολογισμού Βαθμού Πτυχίου

 

Για τη λήψη Πτυχίου Ιατρικής απαιτείται η φοίτηση σε 12 εξάμηνα (έξι έτη σπουδών) και η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα επιλογής.

Για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.

Δεν υπολογίζονται στο βαθμό του Πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων που πέτυχαν σε άλλες Σχολές οι μετεγγραφέντες και καταταγέντες φοιτητές που τους αναγνωρίστηκαν και από τα οποία απηλλάγησαν από το Τμήμα. Επιπλέον, δεν υπολογίζονται στο βαθμό του Πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, αλλά η επιτυχής παρακολούθηση και εξέτασή τους είναι απαραίτητη για τη λήψη Πτυχίου.

 

Ξένες Γλώσσες 

 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στις ακόλουθες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά Γερμανικά και Ρώσικα. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο διδασκαλίο ξένων γλωσσών.

Ορκωμοσία Φοιτητών 

 

Οι φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν ή πρόκειται να ολοκληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, οφείλουν να το δηλώνουν εγγράφως  στη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Γραμματείας. Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους στην τελετή Ορκωμοσίας, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, εφόσον έχουν τελικά ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Τμήμα, οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που υποδεικνύεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση (διατίθεται στη Γραμματεία)
 • Βεβαιώσεις από την Ιατρική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, ότι δεν οφείλουν συγγράμματα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1566/86, ότι:
  • Δεν παίρνουν κουπόνια σίτισης για το αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Έτος
  • Δεν έχουν εκκρεμότητα με τη Φοιτητική Εστία
  • Δεν έχουν φοιτητικό Βιβλιάριο υΥγείας
 • Πάσο
 • Φοιτητική Ταυτότητα

Ορκωμοσία φοιτητών διενεργείται μετά το πέρας των επίσημων πτυχιακών εξεταστικών περιόδων Οκτωβρίου, Απριλίου και Ιουλίου του Τμήματος.

 

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων και Εξετάσεων

 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Η έναρξη και η λήξη μαθημάτων και εξετάσεων καθορίζονται κάτα ακαδημαϊκό έτος μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

 

Επίσημες Αργίες 

 

 • Εθνική εορτή: 28η Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο : 17η Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30η Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων - Νέου Έτους: από 24η Δεκεμβρίου μέχρι  και της 6ης  Ιανουαρίου
 • Πανεπιστημιακή εορτή Τριών Ιεραρχών: 30η Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25η Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από  το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
 • Πρωτομαγιά
 • Διακοπή μαθημάτων: Την ημέρα των φοιτητικών εκλογών

 

Οι φοιτητές που ασκούνται στις Κλινικές ασκήσεις, του Ε' και ΣΤ' έτους ακολουθούν το πρόγραμμα των Κλινικών.