Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής"

Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, Φαρμακευτικής και Βιολογίας

κ. Βάλλη Ράπτη, τηλ. 2610 969114, fax 2610 996103, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία 26 504, Ρίο, Πάτρα, e-mail: rapti@med.upatras.gr

http://pez.upatras.gr/

Σκοπός

Το ΔΠΜΣ ΠΕΖ επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 814/12742 Απόφαση (ΦΕΚ 1632/10.05.2018 τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018) και τις Συνελεύσεις των Τμημάτων Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (αρ. συνεδρ. 132/17.04.2018), Φαρμακευτικής (αρ. συνεδρ. 425/28.03.2018) και Βιολογίας (αρ. συνεδρ. 12/19.04.2018) του Πανεπιστημίου Πατρών. Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 1379/21010 (ΦΕΚ 2972/24.07.2018 τ.Β’).

Το Δ.Π.Μ.Σ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ) με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά εξόρυξης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του. 
            
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

  • Α. Βιοπληροφορική
  • Β. Ιατρική Πληροφορική

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κλπ), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 

Επισυναπτόμενα