Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Ιατρικής

Α. Μιχαλοπούλου, τηλ. 2610 969101, fax: 2610 996103, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία 26504, Ρίο, Πάτρα, e-mail: medphd@upatras.gr

Σκοπός

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στα Επιστημονικά Θεματικά Πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώματος είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από το οικείο Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των Ιατρικών επιστημών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 4485/2017.

Οι διδακτορικές σπουδές έχουν ως βασικό σκοπό την προετοιμασία για την απόκτηση διδακτορικών διπλωμάτων, που θα δίνουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα αυτοδύναμης προαγωγής της ιατρικής έρευνας και θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και υγειονομικών αναγκών της χώρας, στο πλαίσιο της συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Επισυναπτόμενα