Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Διοίκηση

Διοίκηση Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 4425, της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυ-τοδιοικούμενο ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του Κράτους. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του έγιναν στις 30 Νοεμβρίου 1966. Έδρα του η πόλη των Πατρών και έμβλημά του ο Απόστολος Ανδρέας.

Τα Πανεπιστημιακά όργανα σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των Ν. 4025/2011, Ν. 4076/2012 και Ν. 4115/2013, καθώς και από την ισχύουσα κανονιστική πράξη της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1960/12-8-2013 Τεύχος Β’) είναι  ο Πρύτανης, ο οποίος ορίζει για την υποβοήθηση του έργου του Αναπληρωτές Πρύτανη,και η Σύγκλητος.

Πρυτανικές αρχές

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

Πρύτανις

 • Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Αντιπρυτάνεις : 

 • Δημόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας,  
 • Μαντζαβίνος Διονύσιος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών,  
 • Μαραγκός Μάρκος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής και  
 • Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Σύγκλητος

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει η Σύγκλητος αποτελείται από:

 • τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες,
 • τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,
 • έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,
 • έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν,

οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,

 • έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,

που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραμματέας του Ιδρύματος.

Σχολές

Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από Σχολές που καλύπτουν μια ενότητα συγγενών επιστημονικών πεδίων. Κάθε Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων. Τα Τμήματα αποτελούνται από Τoμείς. Τα όργανα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση. Τα όργανα του Τμήματος είναι ο Πρόεδρoς, η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, ο ∆ιευθυντής του Τομέα και η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Οι Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά ιδρυτική σειρά είναι: Η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Πολυτεχνική Σχολή, η Σχολή Επιστημών Υγείας, η Σχολή Αν-θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Οργάνωση Σχολής Επιστημών Υγείας

 Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου του 1977 με το νόμο 641 και μετο-νομάστηκε σε Σχολή Επιστημών Υγείας το 1983 με το Π. Δ. 127/83. Η Σχολή συγκροτείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής.

Όργανα της Σχολής είναι η Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.

α) Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.

β) Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμη-μάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα.

γ) Ο Κοσμήτορας : (ι) Συγκαλεί τη Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, (ιι) συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων, (ιιι) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας, (ιν) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευση Σχολής και της Κοσμητείας, (ν) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμματων σπουδών,ελέγχει τις επταμελείς επιτροπές εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ,  ανακηρύσσει Ομότιμους και Επίτιμους Καθηγητές της Σχολής και ότι άλλο προκύπτει από τον νόμο Ν. 4009/2011και τον εσωτερικό κανονισμό.

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας για τη τετραετία 2021-2024

 • Αθανασόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Αναπληρωτής

 • Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Οργάνωση Τμήματος Ιατρικής

Όργανα του Τμήματος είναι  ο Διευθυντής Τομέα και η Συνέλευση Τομέα, η Συνέλευση Τμήματος , και ο Πρόεδρος. 

Συνέλευση 

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Διδακτικό -Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση  μετέχουν  εκπρόσωποι του Ε.Ε.Δ.Ι.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων  Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες  προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα.  Η καθεμία από τις εν λόγω τρείς κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού που είναι μέλη της  Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα.

Στη Συνέλευση  Τμήματος μετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του 30.

Αν στη Συνέλευση  Τμήματος μετέχουν λιγότερα από πέντε (5) μέλη του ΔΕΠ, η Συνέλευση  της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα ή σε περίπτωση που το Τμήμα δεν ανήκει σε Σχολή, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης Τμήματος ως τον αριθμό πέντε από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων.

Αν τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού υπερβαίνουν τα 40, στη Συνέλευση  μετέχουν 30 εκπρόσωποι οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό του Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. Οι εκπρόσωποι του Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα στη Συνέλευση  Τμήματος εκλέγονται για ετήσια θητεία κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του σε κάθε βαθμίδα με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται από όλα τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

Στη Συνέλευση  Τμήματος συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος και οι Διευθυντές των Τομέων επιπλέον των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, οπότε ο αριθμός των μελών  Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση  Τμήματος είναι μεγαλυτερος του  30.

Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των κατά το εδάφιο (α) εκπροσώπων υπολογίζεται με βάση το νέο αριθμό μελών του Δ.Ε.Π.  Η συμμετοχή των πρόσθετων αυτών μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση  δε μεταβάλλει την κατανομή των 30 εκπροσώπων ΔΕΠ σε βαθμίδες και Τομείς.

Αν τα μέλη του Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού ενός Τμήματος είναι από 31 μέχρι 40, η Γ. Σ. αποφασίζει αν θα υπαχθεί στην περίπτωση (β) ή στην περίπτωση (γ). Ως τότε στη Συνέλευση μετέχει το σύνολο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. 

Πρόεδρος Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από ειδικό σώμα Εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Η Συνέλευση  έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος που προβλέπονται από το νόμο, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα.

Η Συνέλευση του Τμήματος συνέρχεται σε τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο. Έκτακτες Συνελεύσεις του Τμήματος συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος για ορισμό επταμελών επιτροπών εκλογής και εξέλιξης ή για άλλο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης έκτακτες Συνελεύσεις  του Τμήματος μπορεί να ζητηθούν από το 1/3 του συνόλου των μελών της Συνέλευσης  του Τμήματος.

Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής για τη διετία 2020-2022

 • Παναγιώτης Μέγας, Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής για τη διετία 2020-2022
 • Γεώργιος Αντωνάκης, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας