Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 5 ώρες, Φροντιστήριο 5 ώρες, Κλινική και μονάδες υποειδικοτήτων Παιδιατρικής 20 ώρες, Εφημερία 7 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός:Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών της Ιατρικής σε θέματα Παιδιατρικής και η πρακτική κλινική άσκηση τους σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Οι ΣΤ΄ετείς φοιτητές ασκούνται στην Κλινική Παιδιατρική επί έξι εβδομάδες ανά έτος στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχοι της κλινικής άσκησης

 • Η απόκτηση των γνώσεων στην Παιδιατρική που είναι απαραίτητες για κάθε γιατρό, ανεξάρτητα από την μελλοντική του ιατρική εξειδίκευση.
 • Η συλλογή, οργάνωση και καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν στη φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη και στη νόσο παιδιών όλων των ηλικιακών ομάδων (νεογνών, νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων). Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις:
  • Ικανότητα λήψης αναλυτικού παιδιατρικού ιστορικού
  • Ικανότητα διεκπεραίωσης αναλυτικής φυσικής εξέτασης και εκτίμησης του εξελικτικού σταδίου των παιδιών
  • Ικανότητα καταγραφής των παραπάνω υπό τη μορφή συμβατικού ή προσανατολισμένου ανάλογα με τη διαταραχή ιστορικού (problem oriented history)
  • Ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης των πληροφοριών με σκοπό την κατάρτιση διαφορικής διάγνωσης
  • Ικανότητα κατάρτισης σχεδίου αντιμετώπισης των περιστατικών, βασιζόμενου σε τεκμηριωμένη διαχείριση των διαγνωστικών μεθόδων
  • Ικανότητα περιεκτικής παρουσίασης των ιατρικών πληροφοριών στην παρουσίαση των περιστατικών
  • Απόκτηση γνώσεων για τη γενική (χωρίς ανάλωση σε λεπτομέρειες) αντιμετώπιση των διαφόρων, ιδίως των πλέον συνήθων, περιστατικών
  • Ανασκόπηση της παθοφυσιολογίας των διαφόρων νοσημάτων που απαντώνται καθώς και των αποτελεσμάτων της νόσου στην εξέλιξη του παιδιού

Υποχρεώσεις των φοιτητών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

 • Την πρώτη ημέρα της κλινικής άσκησης οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και ανακοινώνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε ομάδας στις διάφορες Μονάδες της Παιδιατρικής Κλινικής. Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών στην Κλινική είναι υποχρεωτική από τις 08:30 πμ έως τις 14:30μμ. Μπορεί να δικαιολογηθούν μέχρι 2 απουσίες.
 • Ο φοιτητής παίρνει αναλυτικό ιστορικό, κάνει πλήρη φυσική εξέταση, εκτιμά την ψυχοκινητική εξέλιξη, καταρτίζει διαφορική διάγνωση και συγκροτεί το διαγνωστικό  και θεραπευτικό σχέδιο των ασθενών που του ανατίθενται στους Θαλάμους Νοσηλείας, στις Μονάδες των φυσιολογικών νεογνών και ΜΕΘ Παίδων, στα Έκτακτα και Τακτικά (Παιδοενδοκρινολογικό, Παιδοπνευμονολογικό, Παιδονευρολογικό, Παιδοκαρδιολογικό) Εξωτερικά Ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής. Παρακολουθεί την κλινική πορεία των περιστατικών του, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι κλινικές υποχρεώσεις του φοιτητή σταδιοποιούνται ανάλογα με το έτος παρακολούθησης (ΣΤ΄).
 • Η διδασκαλία, η επίβλεψη και η βαθμολόγηση των φοιτητών αποτελούν ευθύνη του ΔΕΠ της Παιδιατρικής Κλινικής, αλλά εκτιμώνται από όλους τους ειδικευμένους γιατρούς της Κλινικής. Οι φοιτητές πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι και συμμετέχουν στην εκπαίδευσή τους.
 • Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι φοιτητές υποδιαιρούνται σε ομάδες, που κάθε μία αναφέρεται σε ένα μέλος ΔΕΠ της Κλινικής (tutor). Οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
 • Οι ασκούμενοι φοιτητές παρακολουθούν καθημερινά ειδικά, προσαρμοσμένα στο επίπεδο εκπαίδευσής τους, από αμφιθεάτρου μαθήματα στα οποία διδάσκονται συνήθη προβλήματα της παιδιατρικής πράξης. Επίσης παρακολουθούν το επιστημονικό πρόγραμμα της Κλινικής (διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και παρουσίαση περιστατικών και συμμετέχουν σε αυτό.  Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Κλινικής είναι υποχρεωτική. 
 • Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, οι ΣΤ’ετείς φοιτητές πραγματοποιούν 1 εφημερία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Παιδιατρική Κλινική ανά εβδομάδα (από 15:00 έως 22:00).
 • Στο τέλος της Κλινικής άσκησης οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς και αξιολογείται η επίδοσή τους.

Εξετάσεις

Η βαθμολογική αξιολόγηση των φοιτητών για το μάθημα της Παιδιατρικής πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και περιλαμβάνουν κλινικές περιπτώσεις  και θέματα ανάπτυξης. Η βαθμολογία είναι της κλίμακας 0 έως 10.

Διδακτικά συγγράμματα

 • Nelson-Βασική Παιδιατρική, Behrmann-Kliegman, 2011
 • Σύγχρονη Παιδιατρική, Lissauer-Clayden, 2011
 • Παιδιατρική Φυσική Εξέταση και Διάγνωση, Ζitelli-Danis, 2013
 • Νεογνολογία με μια ματιά, Lissauer-Fanaroff, 2010
 • Σημειώσεις