Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Δάσιος Θ.

Δάσιος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δάσιος  Θεόδωρος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική και Νεογνολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: