Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κατσάνος Κ.

Κατσάνος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κατσάνος Κωνσταντίνος

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ακτινολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

katsanos@med.upatras.gr katsanoskonstantinos@gmail.com

Προπτυχιακά Μαθήματα