Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας, είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές απεικονιστικές εξετάσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της απαρτιωμένης διδασκαλίας. Επιπλέον στόχος είναι  η κατανόηση των κύριων ενδείξεων αυτών στη διαγνωστική προσπέλαση των παθολογικών οντοτήτων που θα διδαχθούν στα επόμενα εξάμηνα.
 
Οι διδασκόμενες εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν:
  • Αρχές ακτινοφυσικής
  • Παραγωγή ιατρικής εικόνας -αρχές λειτουργία των ακτινολογικών μηχανημάτων [Ακτινολογική λυχνία – Αξονικός Τομογράφος -Υπέρηχοι -Μαγνητικός Τομογράφος]
  • Αρχές ακτινοβιολογίας, με έμφαση στους μηχανισμούς κυτταρικού θανάτου, απόπτωσης και στους τρόπους προστασίας του κυττάρου
  • Τεχνικές  ειδικών  ακτινολογικών εξετάσεων με έμφαση στις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους
  • Ακτινοανατομία οργάνων και συστημάτων [ΚΝΣ-Αναπνευστικό-Πεπτικό – Ουροποιογεννητικό -Μυοσκελετικό –Αγγεία]
 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας της Ακτινολογίας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα του εξασφαλίζουν ευχέρεια στα παρακάτω:
  • Τον τρόπο εκτέλεσης των ακτινολογικών εξετάσεων
  • Τις κύριες ενδείξεις των ακτινολογικών εξετάσεων
  • Τη βασική ακτινοανατομία ανά σύστημα
  • Τους κινδύνους από την αλόγιστη παραπομπή για ακτινολογικές εξετάσεις

Σκοπός