Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο-Φροντιστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Γενικός επιδιωκόμενος στόχος είναι ο φοιτητής να θεωρήσει το μάθημα της Βιοχημείας Ι ως βάση που τον βοηθά να κατανοήσει απλούς χημικούς μετασχηματισμούς και τις θεμελιώδεις αρχές που τους διέπουν. Η ύλη που περιλαμβάνεται διαιρείται σε έντεκα ενότητες. Μέσω των οδηγών μελέτης, γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε σε κάθε ενότητα να παρουσιάζονται παραδείγματα από το χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, ώστε να καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της βιοχημικής αντιμετώπισης βιολογικών προβλημάτων.

Σκοπός

 

Ύλη

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
 • Υδατικά διαλύματα μορίων και ιόντων.
 • Διάκριση μοριακών και κολλοειδών διαλυμάτων.
 • Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων.
 • Οξέα, βάσεις, άλατα, ορισμοί, ιδιότητες.
 • Διάσταση ύδατος, pΗ.
 • Εξουδετέρωση οξέων-βάσεων, ισοδύναμο σημείο, ουδέτερο διάλυμα.
 • Ρυθμιστικά Διαλύματα, εξίσωση Ηenderson-Hasselbach, χρήση πεχαμέτρων.
 • Διαλύματα Συμπλόκων ενώσεων.
 • Ορισμός και ιδιότητες συμπλόκων ενώσεων.
 • Σταθερά σχηματισμού και αστάθειας συμπλόκων.
 • Βιολογική σημασία των συμπλόκων, Δεσμοί Συμπλόκων-Δευτερεύοντες Δεσμοί.
ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
 • Καταστατικές και απλές θερμοδυναμικές συναρτήσεις (εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία, ελεύθερη ενέργεια Gibbs, έργο, θερμότητα).
 • Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές.
 • Το κύτταρο ως ανοικτό θερμοδυναμικό σύστημα (εξίσωση του Prigogine).
 • Χαρακτηριστικά  μιας θερμοδυναμικά ευνοούμενης και μη ευνοούμενης βιοχημικής αντίδρασης. Θερμοδυναμική σύζευξη αντιδράσεων.
 • Επίδραση του pH, της θερμοκρασίας και της ιοντικής ισχύος στην τιμή της σταθεράς ισορροπίας.
 • Δομή και βιολογικός ρόλος των ενώσεων υψηλής ενέργειας (ATP, NADH, FADH2).
 • Δυναμικό μεταφοράς ομάδας υψηλής ενέργειας.

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

 • Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά στοιχεία. Εξίσωση του Nernst.
 • Είδη ημιστοιχείων (ηλεκτρόδιο μετάλλου/ιοντισμένου μετάλλου, ηλεκτρόδιο υδρογόνου, ηλεκτρόδιο του Clark, ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια).
 • Εφαρμογές των ηλεκτροδίων στην κλινικοχημική ανάλυση.
 • Είδη γαλβανικών στοιχείων (χημικά γαλβανικά στοιχεία-γαλβανικά στοιχεία συγκέντρωσης).
 • Σημασία των γαλβανικών στοιχείων συγκέντρωσης στη φύση (δυναμικό Donnan, δυναμικό βιολογικών μεμβρανών).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

 • Κατάταξη αντιδράσεων και αντιδραστηρίων.
 • Mεσομέρεια και δομές συντονισμού. Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες προσθήκες.
 • Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες υποκαταστάσεις.
 • Aντιδράσεις μέσω ριζών (οξείδωση λιπιδίων από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου).
 • Αντιδράσεις απόσπασης.

ΣΤΕΡΕΟΪΣΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

 • Εναντιομερείς και διαστερεο-ισομερείς ενώσεις.
 • Φυσικές και χημικές ιδιότητες στερεοϊσομερών.
 • Προβολές κατά Fischer, στερεοδομές D και L.
 • Προσδιορισμός στερεο-απεικονίσεων  ως  R και S.
 • Προχειρομορφικότητα και βιολογικές εφαρμογές
 • Cis-trans ισομέρεια σε μόρια με διπλούς δεσμούς, αλληλομετατροπή ισομερών.

ΔΟΜΗ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ

 • Απλοί μονοσακχαρίτες, παράγωγα της D- και L-γλυκεριναλδεύδης.
 • Κυκλική δομή μονοσακχαριτών.
 • Γλυκοζιτικοί δεσμοί, ολιγοσακχαρίτες.
 • Πολυσακχαρίτες (άμυλο, κυτταρίνη, αγαρόζη, πολυσακχαρίτες κυτταρικού τοιχώματος, γλυκογόνο)

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΕΝΖΥΜΑ

 • Σύσταση - δομή - ιδιότητες.
 • Σημασία της φύσης των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων στις ιδιότητες των πεπτιδίων και πρωτεϊνών, εύρεση της αλληλουχίας μιας πρωτεΐνης.
 • Επίπεδα οργάνωσης της δομής των πρωτεϊνών
 • Μετουσίωση και μετουσιωτικά μέσα. Σημασία της μετουσίωσης στη βιολογική δράση των πρωτεϊνών.
 • Σχέση δομής και βιολογικού ρόλου πρωτεϊνών - Παραδείγματα.
 • Γενικά χαρακτηριστικά των ενζύμων.
 • Ταξινόμηση των ενζύμων, συνένζυμα και προσθετικές ομάδες.
 • Θερμοδυναμική θεώρηση μιας ενζυμικής αντίδρασης, μηχανισμοί κατάλυσης.
 • Μηχανισμοί ρύθμισης της ενζυμικής δραστικότητας (πρωτεολυτική ενεργοποίηση των ζυμογόνων, αλλοστερική ρύθμιση).
 • Εισαγωγή στην κινητική ανάλυση (ταχύτητα, κινητικός νόμος, ειδική ταχύτητα, τάξη και μοριακότητα αντίδρασης).
 • Εξάρτηση της ειδικής ταχύτητας από τη θερμοκρασία (εξίσωση του Arrhenius).
 • Αντιδράσεις πρώτης τάξης.
 • Kινητική απλών ενζυμικών αντιδράσεων, αναστολή ενζυμικής αντίδρασης.

ΔΟΜΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

 • Ταξινόμηση των λιπιδίων βάσει της δομής και λειτουργίας τους (βιταμίνες, στεροειδείς ορμόνες, φυτικοί και ζωϊκοί κηροί, εναποθηκευμένα λίπη και συστατικά βιολογικών μεμβρανών).
 • Δομή βιολογικών μεμβρανών (φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια, χοληστερόλη, περιφερειακές και ενσωματωμένες πρωτεΐνες).
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα των μεμβρανών

AΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

 • Νόμος του Kekule και παραδείγματα αρωματικών ενώσεων σπουδαίας  βιολογικής σημασίας .
 • Στεροειδείς ενώσεις (χοληστερόλη, λανοστερόλη, χολικά οξέα, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, προγεστερόλη, αλδοστερόλη, κορτιζόλη, βιταμίνη D).
 • Νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια.

ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

 • Πρωτοταγής δομή νουκλεϊνικών οξέων, ευαισθησία έναντι οξέων και βάσεων.
 • Δυνάμεις που καθορίζουν τη διαμόρφωση πολυνουκλεοτιδίων.
 • Η διπλή έλικα του DNA ( Α-, Β- και Ζ-DNA).
 • Παράγοντες που σταθεροποιούν τη δομή της διπλής έλικας του DNA.
 • Αποδιάταξη-επαναδιάταξη της διπλής έλικας. Δομή και είδη RNA.