Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Δημόσια Υγεία" (εως 2017)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ψαρρά Παναγιώτα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969169, Fax: 2610 996103, e-mail: tpsara@upatras.gr

http://www.publichealth.med.upatras.gr

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Αριθ. 124512/Β7/4-8-14 (ΦΕΚ 2221/18-8-14) μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής (ΤΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) (συνεδρία 620/20.1.2014), και απόφαση της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του ΠΠ (συνεδρία 22.5.2014). Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει από το έτος 2014 - 2015.

Το ΠΜΣ στις ΒΙΕ υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΠ.

Σκοπός

Το Π.Μ.Σ στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. υδάτινο περιβάλλον, αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία στον εργασιακό χώρο. Βασικός στόχος του προτεινόμενου ΜΠΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι:

  • Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία.
  • Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.
  • Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» στις εξής κατευθύνσεις:

     α) Περιβάλλον

     β) Κοινωνική Ιατρική

Το Π.Μ.Σ οργανώνεται σε 3 εξάμηνα:

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στη Προαγωγή Υγείας - Αγωγή Υγείας - Κοινωνική Ιατρική, Εισαγωγή στη Βιοστατιστική, Εισαγωγή στην Επιδημιολογία, Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας, Σεμινάρια στην Δημόσια Υγεία.

Επιλεγόμενα

Ιατρική Στατιστική - Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία, Εφαρμογές στην Αναλυτική Επιδημιολογία, Ειδικές Περιπτώσεις στην Επιδημιολογία, Δίκαιο Υγείας

2ο εξάμηνο

Στο 2ο εξάμηνο ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει θα έχουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης και τουλάχιστον ένα μάθημα από τα επιλεγόμενα της κατεύθυνσή τους. Επίσης θα μπορούν να επιλέξουν όσα μαθήματα θέλουν από τα κοινά μαθήματα προκειμένου να καλύψουν τα 30 ECTS.

Κατεύθυνση I : Περιβάλλον

Υποχρεωτικά

Χημεία Περιβάλλοντος & Τοξικολογία, Μικροβιολογία Περιβάλλοντος, Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος, Πρακτική Εργασία Ι

Κατεύθυνση II : Κοινωνική Ιατρική

Υποχρεωτικά

Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Διατροφή και Υγεία, Παγκόσμια Δημόσια Υγεία (Global Public Health), Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική, Οργάνωση Συστημάτων Υγείας & Πολιτικές Υγείας, Πρακτική Εργασία ΙΙ

Κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, Υγιεινή Τροφίμων, Ζωονόσοι / Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Βιοηθική, Οικονομικά της Υγείας, Μεθοδολογία Έρευνας & Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία, Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική, Σχεδιασμός Μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική Πρόταση

3οΕξάμηνο:

Διπλωματική εργασία

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στα εξάμηνα 1 και 2. Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 60 ECTS στα 2 πρώτα εξάμηνα και 30 ECTS από τη διπλωματική εργασία.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής, καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 3 εξάμηνα