Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: - , Εργαστήρια: 2 (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις αρχές των σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων της κλινικής βιοχημείας που συμβάλλουν στην ερμηνεία διαταραχών του μεταβολισμού του ανθρώπινου οργανισμού.

Σκοπός

 

Ύλη

  1. Εισαγωγή στις αρχές της εργαστηριακής ανάλυσης.
  2. Οργάνωση, εξοπλισμός και ασφάλεια κλινικοχημικού εργαστηρίου. Επιλογή και ανάπτυξη μιας αναλυτικής μεθόδου.
  3. Αρχές αναλυτικών μεθόδων: Συμπλοκομετρίας, φασματοφωτομετρίας, ηλεκτροχημείας, ηλεκτροφόρησης, κλινικής ενζυμολογίας, ανοσοχημείας, φασματοσκοπίας μάζας και μικροσυστοιχιών. Ενζυμικές μέθοδοι τελικού σημείου και κινητικής. Συζευγμένες αντιδράσεις και αυτόματοι αναλυτές.
  4. Αξιολόγηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων - ποιοτικός έλεγχος και τιμές αναφοράς. Προγράμματα ελέγχου ποιότητας.
  5. Διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων, αιμοπρωτεϊνών (πορφυρινών). 
  6. Οξεοβασική ισορροπία, ομοιόσταση ύδατος, ρυθμιστικά διαλύματα του αίματος  και διαταραχές τους. Ηλεκτρολύτες, προσδιορισμός και διαταραχές τους.
  7. Εργαστηριακοί έλεγχοι Νεφρικής, Ηπατικής, Καρδιακής και Γαστρεντερικής λειτουργίας