Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στο καθημερινό πρόγραμμα της Νεφρολογικής Κλινικής (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, καθημερινή επίσκεψη με τους ιατρούς στην Κλινική).

Εκπαίδευση παρά την κλίνη των νοσηλευόμενων ασθενών.  Στην Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με :

  • Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών
  • Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας
  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
  • Παθήσεις του σπειράματος (σπειραματονεφρίτιδες)
  • Σακχαρώδη διαβήτη και νεφρική βλάβη
  • Συστηματικά νοσήματα με νεφρική συμμετοχή
  • Μεταμόσχευση νεφρού 
  • Προβλήματα αγγειακής προσπέλασης στην αιμοκάθαρση
  • Προβλήματα στην περιτοναϊκή κάθαρση

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται επίσης στις βασικές αρχές των μεθόδων υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (αιμοκάθαρση και περιτοναική κάθαρση).

Οι φοιτητές παρακολουθούν τα ενδοκλινικά μαθήματα του Νεφρολογικού Κέντρου και στο τέλος της εκπαίδευσής τους γράφουν μια εργασία σε θέμα που τους ανατίθεται.