Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: 3, Εργαστήρια: 3, Φροντιστήριο: - (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκο­πός
Η κα­τα­νό­η­ση των Φυ­σι­κών αρ­χών της Μηχανικής, Ηλεκτρισμού, Α­κου­στι­κής, Ο­πτι­κής, Θερ­μό­τη­τας, Α­το­μι­κής και Πυ­ρη­νι­κής Φυ­σι­κής και η ε­φαρ­μο­γή τους στην α­νά­λυ­ση της δια­μορ­φώ­σε­ως και λει­τουρ­γί­ας του αν­θρώ­πι­νου ορ­γα­νι­σμού και στην α­ντι­με­τώ­πι­ση πολ­λών ια­τρι­κών προ­βλη­μά­των.
 
Η α­νά­πτυ­ξη των βα­σι­κών ε­φαρ­μο­γών της Φυ­σι­κής στη Δια­γνω­στι­κή Υ­πε­ρη­χο­γρα­φί­α, την Α­κτι­νο­δια­γνω­στι­κή, την Α­κτι­νο­θε­ρα­πεί­α και την Πυ­ρη­νι­κή Ια­τρι­κή καθώς και στην Ακτινοπροστασία.
 
Μεθοδολογία
Το μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων σε Αμφιθέατρο,  φροντιστηρίων σε μικρές ομάδες (tutorials) και εργαστηρίων.
 
Οι διαλέξεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και οι παρουσιαζόμενες έννοιες εξειδικεύονται μέσω των Φροντιστηρίων και Εργαστηρίων. Πραγματοποιούνται 5 τρίωρα φροντιστήρια σε μικρές ομάδες, στα οποία η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή αντιμετώπισης περιπτώσεων (cases).
 
Τέλος, πραγματοποιούνται 4 δίωρες εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες γίνεται λήψη, επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων από πειραματικές διατάξεις.

Σκοπός

 

Ύλη

 1. Εμβιομηχανική-Μηχανική των Ρευστών
  • Βασικές Έννοιες και Νόμοι Στατικής και Δυναμικής Ιδανικών και Πραγματικών Ρευστών.
  • Μελέτη Λειτουργίας Αναπνευστικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος: Αναπνοή - Ανταλλαγή Αναπνευστικών Αερίων- Ροή Αίματος στα Αγγεία.
 2. Βιοηλεκτρισμός
  • Το Νευρικό Σύστημα και ο Νευρώνας.
  • Ηλεκτρικά Δυναμικά των Νευρώνων.
  • Ηλεκτρικά Σήματα από τους Μυς.
  • Ηλεκτρικά Σήματα από την Καρδιά.
  • Ηλεκτρικά Σήματα από τον Εγκέφαλο.
 3. Θερμότητα
  • Θερμικές Ιδιότητες της ύλης.
  • Θερμοδυναμική.
  • Παραγωγή Θερμότητας και Ρύθμιση Θερμοκρασίας στο Ανθρώπινο Σώμα.
  • Θερμικοί Ανιχνευτές.
 4. Ακουστική
  • Στοιχεία Κυματικής.
  • Ηχητικά Κύματα.
  • Φυσική της Ακοής και Λειτουργία του Αυτιού.
  • Ακουστότητα και Ακουστικές Μετρήσεις. 
 5. Οπτική
  • Φύση και Διάδοση του Φωτός.
  • Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής.
  • Φυσική της Όρασης και Λειτουργία του Ματιού.
  • Διαθλαστικές Ανωμαλίες του Ματιού.
 6. Ατομική και Πυρηνική  Φυσική  και Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ύλης
  • Μοντέλο του Bohr και Κυματομηχανική
  • Διέγερση και Ιονισμός των Ατόμων.
  • Σύσταση του Πυρήνα – Πυρηνικές δυνάμεις  – Πυρηνική Σχάση και Πυρηνική Σύντηξη.
  • Μηχανισμοί  και Χρονική Συνάρτηση Ραδιενεργού Φθοράς και Εκπομπής.
  • Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματίων και Φωτονίων Υψηλής Ενέργειας με την Ύλη.
 7. Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής
  • Κριτήρια Επιλογής Ραδιοϊσοτόπων στη Διαφορική Διάγνωση.
  • Βασικές Συνιστώσες των Συστημάτων Ανίχνευσης στην Πυρηνική Ιατρική.
  • Στατιστική της Πυρηνικής Ιατρικής.
 8. Φυσική της Aκτινοδιαγνωστικής και της Ακτινοθεραπείας
  • Συνιστώσες Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος.
  • Συστήματα Προβολικής και Τομογραφικής απεικόνισης.
  • Σχηματισμός και Ποιότητα Αναλογικής και Ψηφιακής Ιατρικής Εικόνας.
  • Τηλεθεραπεία και Βραχυθεραπεία.
  • Προγραμματισμός Ακτινοθεραπείας.
  • Ακτινοθεραπεία με Φορτισμένα Σωματίδια.
 9. Ακτινοπροστασία
  • Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας.
  • Μονάδες και Μέθοδοι Δοσιμετρίας.
  • Ακτινοπροστασία Ασθενούς και Προσωπικού.
  • Νομοθεσία Ακτινοπροστασίας.
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 • Παλμογράφος.
 • Ηλεκτροκαρδιογράφος.
 • Ηλεκτρονικό Κλινικό Θερμόμετρο.
 • Εξασθένηση Ακτινοβολίας κατά τη Διέλευσή της Διαμέσου της Ύλης.