Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_131

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: 3, Εργαστήρια: 3, Φροντιστήριο: - (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 • Βιοηλεκτρισμός (Το Νευρικό Σύστημα και ο Νευρώνας. Ηλεκτρικά Δυναμικά των Νευρώνων. Ηλεκτρικά Σήματα από τους Μυς, Ηλεκτρικά Σήματα από την Καρδιά, Ηλεκτρικά Σήματα από τον Εγκέφαλο).

 • Ατομική και Πυρηνική Φυσική και Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ύλης (Μοντέλο του Bohr και Κυματομηχανική, Διέγερση και Ιονισμός των Ατόμων, Σύσταση του Πυρήνα – Πυρηνικές δυνάμεις – Πυρηνική Σχάση και Πυρηνική Σύντηξη, Μηχανισμοί και Χρονική Συνάρτηση Ραδιενεργού Φθοράς και Εκπομπής, Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματίων και Φωτονίων Υψηλής Ενέργειας με την Ύλη).

 • Φυσική της Aκτινοδιαγνωστικής (Συνιστώσες Ακτινοδιαγνωστικού Συστήματος, Συστήματα Προβολικής και Τομογραφικής απεικόνισης,Αναλογικοί και Ψηφιακοί Ανιχνευτές Εικόνας, Ποιότητα Ιατρικής Εικόνας).

 • Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής (Κριτήρια Επιλογής Ραδιοϊσοτόπων στη Διαφορική Διάγνωση, Βασικές Συνιστώσες των Συστημάτων Απεικόνισης, Στατιστική της Πυρηνικής Ιατρικής).

 • Φυσική της Ακτινοθεραπείας (Τηλεθεραπεία και Βραχυθεραπεία, Προγραμματισμός Ακτινοθεραπείας, Ακτινοθεραπεία με Φορτισμένα Σωματίδια).

 • Φυσική της Υπερηχογραφίας (χαρακτηριστικα κύματος, ακουστική εμπέδηση, αλληλεπίδραση ηπερήχων με την ύλη, φαινόμενο Dobbler, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, απεικόνιση με υπερήχους, βιολογικές επιδράσεις).

 • Φυσική της Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (πυρηνικός μαγνητισμός συντονισμός, χρόνοι μαγνητικής αποκατάστασης, βαθμιδωτά πεδία-απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, βασικές παλμικές ακολουθίες απόκτησης εικόνας και επίδραση ακολουθιών στην ποιότητα εικόνας).

 • Ακτινοπροστασία (Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας, Μονάδες και Μέθοδοι Δοσιμετρίας, Ακτινοπροστασία Ασθενούς και Προσωπικού, Νομοθεσία και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας).

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών της Φυσικής των Ακτινοβολιών (ιοντιζουσών και μη- ιοντιζουσών) και του Βιοηλεκτρισμού και της εφαρμογή τους στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας στην Ιατρική, όσο και στην κατανόηση λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού, μέσω προσομοίωσης.

Το μάθημα περιλαμβάνει το βασικό υπόβαθρο ατομικής και πυρηνικής φυσικής και αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας –ύλης, που απαιτείται για μεγάλο εύρος διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών με χρήση ακτινοβολιών, καθώς και την προστασία ασθενούς και προσωπικού.

Το μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων σε αμφιθέατρο, καθώς και φροντιστηρίων και εργαστηρίων σε μικρές ομάδες.

Πραγματοποιούνται 4 τρίωρα φροντιστήρια, στα οποία η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή αντιμετώπισης περιπτώσεων και 3 δίωρες εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες γίνεται λήψη και ανάλυση δεδομένων από μετρητικές διατάξεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια αναμένεται:

 • Να κατανοήσει και εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής των Ακτινοβολιών που σχετίζονται με διαδικασίες και τεχνολογία στη διάγνωση και θεραπεία στην Ιατρική.

 • Να κατανοήσει λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

 • Να κατανοήσει τις έννοιες της μέτρησης, του πειραματικού σφάλματος και της ανάλυσης δεδομένων.

 • Να αναπτύξει δεξιότητες στη χρήση μετρητικών διατάξεων.

 • Να αναπτύξει κριτική σκέψη στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και να εξοικειωθεί με τη χρήση μεθόδων προσομοίωσης.

 • Να κατανοήσει τις αρχές και τη σημασία της ακτινοπροστασίας ασθενούς και προσωπικού στο ιατρικό περιβάλλον.

Ύλη

Συγγράμματα:

 • “Ιατρική Φυσική” Ευάγγελος Γεωργίου, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

 • «Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική», Paul Davidovits, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Αθήνα.

Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό:

 • Σημειώσεις-Παρουσιάσεις Διαλέξεων

 • Οδηγοί Μελέτης Εργαστηριακών και Φροντιστηριακών Ασκήσεων