Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: 2, Εργαστήρια: - , Φροντιστήριο: 2 (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός

Ο όγκος της Ιατρικής πληροφορίας, στην οποία έχουμε σήμερα σχεδόν ακαριαία και ελεύθερη πρόσβαση, είναι τεράστιος. Αυτό οφείλεται στην ψηφιακή μορφή της και στη δημιουργία διεθνών δικτύων μεταφοράς της.

Το μάθημα έχει ως στόχο την προσέγγιση των φοιτητών στις μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας ώστε να εντοπίζονται οι χρήσιμες πληροφορίες και σωστά συνδυαζόμενες να δημιουργούν γνώση.

Μεθοδολογία

Το μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων σε Αμφιθέατρο και φροντιστηρίων σε μικρές ομάδες με χρήση Η/Υ. Οι διαλέξεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και οι παρουσιαζόμενες έννοιες εξειδικεύονται μέσω των Φροντιστηρίων. Κατά τα φροντιστήρια (tutorials) χρησιμοποιούνται:

  1. λογισμικό δημιουργίας βάσεων δεδομένων (Microsoft Access),
  2. λογισμικό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων (Analyze, Image Pro),
  3. λογισμικό για στατιστική επεξεργασία ιατρικών & βιολογικών δεδομένων (SPSS, GraphPad Prism),
  4. λογισμικό δένδρων απόφασης (DATA 3.0), και
  5. λογισμικό  υποστήριξης λήψης ιατρικών αποφάσεων (Iliad).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική» περιλαμβάνει:

  1. την ανά εβδομάδα παρακολούθηση 2 ωρών θεωρητικών διαλέξεων,
  2. την υποχρεωτική ανά εβδομάδα συμμετοχή σε φροντιστήριο (tutorial) με πρακτική άσκηση 2 ωρών σε Η/Υ,
  3. την υποχρεωτική συμμετοχή σε 10μελή ομάδα φοιτητών  για εκπόνηση συνδυαστικής εργασίας σε ολόκληρη την ύλη του μαθήματος,
  4. την επιτυχία στην προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση της ανωτέρω εργασίας, και
  5. την επιτυχία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Σκοπός

 

Ύλη

Τα αντικείμενα των διαλέξεων είναι τα ακόλουθα:
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική.
 • Δομικά στοιχεία και αρχές λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Δίκτυα Υπολογιστών: Παθητικά και ενεργά στοιχεία των δικτύων – Δομημένη Καλωδίωση – Οπτικές ίνες – Repeaters – Switches – Routers – Εξυπηρετητές.
 • Φύση και διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας.
 • Η πιθανότητα στην εκτίμηση των διαγνωστικών test και τη λήψη ιατρικών αποφάσεων.
 • Κωδικοποίηση ιατρικών όρων και συστήματα καταγραφής της ιατρικής πληροφορίας.
 • Βάσεις δεδομένων – Ιατρικές βάσεις δεδομένων.
 • Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων: DICOM – PACS.
 • Στοιχεία επεξεργασίας, ανάλυσης και παραμετροποίησης ιατρικών απεικονίσεων.
 • Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου.
 • Στοιχεία Τηλεϊατρικής.
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης ιατρικών αποφάσεων.
 • Στοιχεία Βιοπληροφορικής.
 
Τα αντικείμενα των φροντιστηρίων (tutorials) είναι τα ακόλουθα:
 • Φροντιστήριο 1:  Δομή και λειτουργία Η/Υ, το λειτουργικό σύστημα Windows, σύστημα αρχείων, χρήση εφαρμογών του δικτύου δεδομένων του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
 • Φροντιστήριο 2: Αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο, μεθοδολογία διερεύνησης, χρήση της βάσης δεδομένων Medline, εύρεση και χρήση ιατρικής ψηφιακής βιβλιογραφίας, ψηφιακές υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Φροντιστήρια 3 & 4: Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσεων ιατρικών δεδομένων, διατύπωση ερωτημάτων, σχεδιασμός αναφορών.
 • Φροντιστήρια 5 & 6: Ανάκτηση ψηφιακών ιατρικών εικόνων με χρήση του πρωτοκόλλου DICOM, επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών εικόνων (υπολογιστικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας και ψηφιακής μικροσκοπίας) από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
 • Φροντιστήριο 7: Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής στο δίκτυο δεδομένων του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
 • Φροντιστήριο 8: Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης βιολογικών & ιατρικών δεδομένων.
 • Φροντιστήριο 9: Επίλυση προβλήματος λήψης ιατρικής απόφασης με λογισμικό δένδρων απόφασης, παραδείγματα ωφελιμότητας & QALY, ανάλυση ευαισθησίας.
 • Φροντιστήριο 10: Εφαρμογή πιθανοκρατικού λογισμού στην υποστήριξη λήψης ιατρικών αποφάσεων, χρήση λογισμικού ILIAD.
 • Φροντιστήριο 11: Βιοπληροφορική: Χρήση υπολογιστικών εργαλείων από το Διαδίκτυο (BLAST) και βάσεων δεδομένων (OMIM)