Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_151

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: 2, Εργαστήρια: - , Φροντιστήριο: 2 (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 1. Εισαγωγή & Φύση Ιατρικής Πληροφορίας

 2. Βάσεις Δεδομένων

 3. Επεξεργασίαεικόνας

 4. Συστήματα καταγραφής ιατρικής πληροφορίας / Δίκτυα

 5. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Νοσοκομεία Νοσοκομείων

 6. Clinical Decision Making

 7. Συμπερασματολογία – Δέντρα Απόφασης

 8. Τηλεϊατρική

 9. Βιοϊατρική Πληροφορική

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ιατρική Πληροφορική. Ο όγκος της Ιατρικής πληροφορίας, στην οποία έχουμε σήμερα σχεδόν ακαριαία και ελεύθερη πρόσβαση, είναι τεράστιος. Αυτό οφείλεται στην ψηφιακή μορφή της και στη δημιουργία διεθνών δικτύων μεταφοράς της. Το μάθημα της ‘Ιατρικής Πληροφορικής’ έχει ως στόχο την προσέγγιση των φοιτητών στις μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας ώστε να εντοπίζονται οι χρήσιμες πληροφορίες και σωστά συνδυαζόμενες να δημιουργούν γνώση.

Μεθοδολογία

Το μάθημα διδάσκεται μέσω διαλέξεων σε Αμφιθέατρο και φροντιστηρίων σε μικρές ομάδες με χρήση Η/Υ. Οι διαλέξεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και οι παρουσιαζόμενες έννοιες εξειδικεύονται μέσω των Φροντιστηρίων. Κατά τα φροντιστήρια (tutorials) χρησιμοποιούνται:

  1. λογισμικό δημιουργίας βάσεων δεδομένων (MicrosoftAccess),

  2. λογισμικό επεξεργασίας ιατρικών εικόνων (Analyze, ImagePro, ImageJ, Fiji),

  3. λογισμικό για στατιστική επεξεργασία ιατρικών & βιολογικών δεδομένων (SPSS, GraphPadPrism),

  4. λογισμικό δένδρων απόφασης (DATA 3.0), και

  5. λογισμικό  υποστήριξης λήψης ιατρικών αποφάσεων (Iliad).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο / η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει τις έννοιες της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας

 • κατανοεί τη δομή μιας βάσης δεδομένων και να σχεδιάζει απλές βάσεις δεδομένων

 • κατανοεί τη διαδικασία της λήψης ιατρικών αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας

 • εκφράζει κλινικά προβλήματα σε μορφή δέντρων απόφασης και να υπολογίζει την αναμενόμενη ωφελιμότητα των εναλλακτικών αποφάσεων

 • χρησιμοποιεί λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών εικόνων, βάσεων δεδομένων και υποβοήθησης λήψης ιατρικών αποφάσεων

 • αντιλαμβάνεται τη σημασία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου

 • διακρίνει τη σημασία της χρήσης της Τηλεϊατρικής για παροχή υπηρεσιών υγείας σε ακριτικές περιοχές.

Ύλη

1. “ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” Γεώργιος. Νικηφορίδης. Ιατρικές Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ

2. “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” A.D. Baxevanis και B.F.F. Quellette. Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ