Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΥΓΙΕΙΝΗ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_421

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

  1. Επιδημιολογία :Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (περιγραφική Επιδημιολογία, μέτρηση νοσηρότητας, γενική επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, επιδημιολογικά πρότυπα, αναλυτική επιδημιολογία, τύποι επιδημιολογικών μελετών, μοριακή και γενετική επιδημιολογία). Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων. Τύποι επιδημιών. Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων. Ειδική Επιδημιολογία. Κλινική επιδημιολογία. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία

  2. Υγιεινή του περιβάλλοντος: Εισαγωγή στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Υγιεινή του ύδατος. Υγιεινή των τροφίμων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κλίμα. Διατροφή του ανθρώπου και βασικές αρχές διαιτολογίας. Διατροφή και Υγεία. Σύγχρονος τρόπος ζωής και υγεία. Μείζονες παράγοντες κινδύνου χρονίων νοσημάτων (κάπνισμα, παχυσαρκία, άλλοι παράγοντες). Βασικά στοιχεία Ιατρικής της Εργασίας.

  3. Δημογραφία: Στοιχεία της Ιατρικής Δημογραφίας (συλλογή δημογραφικών στοιχείων, θνησιμότητα, γεννητικότητα, δομή του πληθυσμού).

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Υγιεινής και Επιδημιολογίας.

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Υγιεινής και Επιδημιολογίας, τη σύνδεση της έννοιας της Υγιεινής με την πρόκληση ασθενειών και επιδημιών και την κατανόηση της συνολικής εικόνας των διαφόρων τύπων επιδημιών και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες επιδημιολογικής διερεύνησης και το ρόλος τους στη Δημόσια υγεία, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στη Δημόσια Υγεία. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης επιδημιών καθώς και μελέτης Υγιεινής αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.

Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Επιδημιολογίας και της Υγιεινής στη σύγχρονη Ιατρική και της μετεξέλιξης της Ιατρικής στη Προληπτική Ιατρική που μπορεί να αποτελέσει ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Υγείας, της Πρόληψης και της Προαγωγής Υγείας. Υγιεινή του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική τοξικολογία. Υγιεινή του ύδατος. Υγιεινή των τροφίμων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κλίμα. Στοιχεία της Ιατρικής Δημογραφίας (συλλογή δημογραφικών στοιχείων, θνησιμότητα, γεννητικότητα, δομή του πληθυσμού). Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (περιγραφική Επιδημιολογία, μέτρηση νοσηρότητας, γενική επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, επιδημιολογικά πρότυπα, αναλυτική επιδημιολογία, τύποι επιδημιολογικών μελετών, μοριακή και γενετική επιδημιολογία). Διατροφή του ανθρώπου και βασικές αρχές διαιτολογίας. Διατροφή και Υγεία. Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων. Τύποι επιδημιών. Επιδημιολογία χρονίων νοσημάτων. Ειδική Επιδημιολογία καρδιοπαθειών και νεοπλασιών. Σύγχρονος τρόπος ζωής και υγεία. Μείζονες παράγοντες κινδύνου χρονίων νοσημάτων (κάπνισμα, παχυσαρκία, άλλοι παράγοντες). Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων. Βασικά στοιχεία Ιατρικής της Εργασίας. Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας. Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και Δημόσια Υγεία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της Υγιεινής και Επιδημιολογίας, την σύνδεση τους με γενικότερους ιατρικούς στόχους και τη διατήρηση της υγείας

  • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επιδημιολογικής διερεύνησης και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή διαχείριση των επιδημιών σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού

  • Είναι σε θέση διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε ένα πραγματικό ή μία μελέτη περίπτωσης επιδημίας και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στη διερεύνηση.

  • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου, συσχέτιση και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

  • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία Υγιεινής και τη σύνδεση τους με την πρόκληση ασθενειών.

Ύλη

  1. Υγιεινή: Μ. Βαγιωνά, 2009, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλονίκη.
  2. Επιδημιολογία, Gordis, Μετάφραση: Α. Βανταράκης, 2017