Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ I

Εξάμηνο Β (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας 1 Εργαστήρια / Φροντιστήρια: 1

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
2
Τύπος Μαθήματος
Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
https://eclass.upatras.gr/courses

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η Ιστολογία και οι μέθοδοι μελέτης της. Προετοιμασία των ιστών για μικροσκοπική εξέταση. Βασικές αρχές φωτονικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Ιστοχημεία. Ανοσοϊστοχημεία
 • Το κύτταρο. Κυτταροπλασματική μεμβράνη. Κυτταρικά οργανίδια. Κυτταροσκελετός. Πυρήνας. Κυτταρική διαφοροποίηση
 • Επιθηλιακός ιστός. Γενικά χαρακτηριστικά επιθηλίων. Τύποι επιθηλιακών κυττάρων. Λειτουργίες επιθηλιακών κυττάρων. Πολικότητα. Εξειδικεύσεις της κορυφαίας, πλάγιας και βασικής επιφάνειας. Βασικός υμένας και Βασική Μεμβράνη. Διακυτταρικές συνδέσεις και συνδέσεις με την εξωκυττάρια ουσία. Αδένες. Ιστοφυσιολογία - Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα (Νόσοι δεσμοσωμάτων π.χ πέμφυγα κ.α
 • Συνδετικός Ιστός. Τύποι συνδετικού ιστού. Ιδίως Συνδετικός Ιστός: κύτταρα μόνιμα και μεταναστευτικά, εξωκυττάρια ουσία , ίνες κολλαγόνου, δικτυωτές ίνες , ελαστικές ίνες και θεμέλια ουσία (είδη κολλαγόνου, ιστική κατανομή ινών και συστατικών θεμέλιας ουσίας, βιοσύνθεση, λειτουργίες ) Τύποι ιδίως συνδετικού ιστού (χαλαρός και πυκνός, σύσταση, ιδιότητες-λειτουργίες εντόπιση. Ιστοφυσιολογία - Κλινικές συσχετίσεις (νόσοι κολλαγόνου, διαταραχές ελαστικών ινών)-Κλινικά Προβλήματα
 • Λιπώδης ιστός. Μονόχωρος λιπώδης συνδετικός ιστός: Εντόπιση. Μορφολογία ώριμου λιποκυττάρου. Διαφοροποίηση λιποκυττάρων. Λειτουργίες (ενεργειακή ομοιόσταση, θερμομόνωση, ενδοκρινική λειτουργία).Βραχυπρόθεσμο (γκρελίνη, πεπτίδιο YY) μακροπρόθεσμο (λεπτίνη, ινσουλίνη) σύστημα ρύθμισης της ποσότητας του λιπώδους ιστού. Πολύχωρος λιπώδης ιστός (φαιό λίπος):Εντόπιση. Μορφολογία. Διαφοροποίηση λιποκυττάρων φαιού λίπους. Λειτουργίες (παραγωγή θερμότητας). Ιστοφυσιολογία -Κλινικές συσχετίσεις- κλινικά προβλήματα (παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο).
 • Χόνδρος. Χονδρογένεση και αύξηση, Γενικά χαρακτηριστικά χόνδρου Είδη χόνδρου. Εξωκυττάρια ουσία χόνδρου, Χονδροκύτταρα Υαλοειδής χόνδρος: εντόπιση, λειτουργία, είδη κυττάρων και χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξωκυττάριας ουσίας. Ελαστικός χόνδρος: εντόπιση, λειτουργία, είδη κυττάρων και χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξωκυττάριας ουσίας. Ινώδης χόνδρος: εντόπιση, λειτουργία, είδη κυττάρων και χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξωκυττάριας ουσίας. Αναγέννηση χόνδρου. Ιστοφυσιολογία - Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα.
 • Οστίτης ιστός. Γενικά χαρακτηριστικά, Συμπαγής και Σπογγώδης οστίτης ιστός, Γενική Δομή και Είδη οστών. Δομή και μορφολογία ώριμου και ανώριμου οστίτη ιστού, Κύτταρα οστίτη ιστού: προέλευση, μορφολογία, λειτουργίες, Ενδοχόνδρια και Ενδομεμβρανώδης Οστεοποίηση, Μηχανισμοί Ασβεστοποίησης. Αύξηση και Ανακατασκευή του Οστού, Αποκατάσταση Καταγμάτων, Ο Μεταβολικός Ρόλος του Οστίτη Ιστού. Ιστοφυσιολογία - Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα (κατάγμα, οστικές μεταστάσεις οστεοπόρωση).
 • Μυϊκός ιστός. Τύποι μυϊκού ιστού. Γραμμωτός μυϊκός ιστός, Γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά γραμμωτού μυϊκού κυττάρου Δομή-οργάνωση γραμμωτού μυός, Τύποι γραμμωτών μυϊκών ινών, Σύσταση και οργάνωση παχέων-λεπτών νηματίων, σαρκομερίδια, κοσταμερίδια, Μηχανισμός συστολής, Νεύρωση γραμμωτών μυϊκών κυττάρων-νευρομυϊκή σύναψη Διαφοροποίηση, αναγέννηση επούλωση. Καρδιακό μυϊκό κύτταρο, Δομή-μορφολογία, Κλιμακωτές ταινίες, Μηχανισμός συστολής, Βλάβη-επούλωση, Λείο μυϊκό κύτταρο, Δομή-μορφολογία, Μηχανισμός συστολής, Διαφοροποίηση, αναγέννηση, επούλωση Ιστοφυσιολογία -Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα.
 • Νευρικός ιστός. Ανάπτυξη νευρικού ιστού, Νευρώνες, Συναπτική επικοινωνία. Νευρογλοιακά κύτταρα, ΚΝΣ, Μήνιγγες, Χοριοειδές πλέγμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, ΠΝΣ, Νευρικές ίνες, Νεύρα. Ιστοφυσιολογία -Κλινικές συσχετίσεις- κλινικά προβλήματα.
 • Αιμοποιητικό σύστημα. Μυελός των οστών, Αιμοποίηση-Αρχέγονα Κύτταρα – Αυξητικοί Παράγοντες και Διαφοροποίηση. Δομή, μορφολογία, λειτουργία κυττάρων αίματος. Ιστοφυσιολογία -Κλινικές συσχετίσεις-κλινικά προβλήματα.
 • Το Ανοσολογικό Σύστημα και τα Λεμφικά όργανα. Βασικοί Τύποι Ανοσολογικών Αντιδράσεων. Θύμος αδένας, Λεμφαδένες, Σπλήνας, Αμυγδαλές. Λεμφικός ιστός που συνοδεύει του βλεννογόνους (MALT). Ιστοφυσιολογία - Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα.
 • Κυκλοφορικό Σύστημα- Αγγεία: Γενικά Χαρακτηριστικά Αρτηριών, Φλεβών, Τριχοειδών και Λεμφαγγείων. Είδη Αρτηριών. Αρτηριοφλεβώδεις Αναστομώσεις. Τριχοειδή, μικροκυκλοφορία. Δομή, οργάνωση και λειτουργία λεμφικού συστήματος. Ιστοφυσιολογία -Κλινικές συσχετίσεις και κλινικά προβλήματα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Το μάθημα της Ιστολογίας I διδάσκεται

 • μέσω διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις σε αμφιθέατρο)
 • μέσω εργαστηρίων-φροντιστηρίων πρόσωπο με πρόσωπο σε μικρές ομάδες

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

α) Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση
β) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
γ) Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 14
Φροντιστήρια/Εργαστηριακές ασκήσεις 28
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 33
Σύνολο 75

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική
Ιστολογία Ι: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναγνώρισης δομών σε σχήματα και εικόνες από μικροσκόπιο, επίλυσης κλινικών προβλημάτων-κλινικές συσχετίσεις
Προβιβάσιμος βαθμός 5
Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο επί πενταετία.

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία της Ιστολογίας Ι περιλαμβάνει τη μελέτη της μικροσκοπικής δομής και λειτουργίας του Ανθρωπίνου Σώματος με ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργική και κλινική συσχέτιση με στόχο να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της συνολικής δομής και λειτουργίας του σώματος καθώς και αυτές που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική κλινική πράξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

 • Εις βάθος κατανόηση και κριτική και εμπεριστατωμένη γνώση της φυσιολογικής δομής των κυττάρων και ιστών του ανθρώπου σε μικροσκοπικό επίπεδο αλλά και σε υπερμικροσκοπικό και μοριακό επίπεδο
 • Το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για να κατανοήσουν την φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων-ιστών του ανθρώπου (φυσιολογία)
 • Την ικανότητα να εφαρμόζουν την γνώση προκειμένου να κατανοήσουν επιμέρους μηχανισμούς νοσημάτων του ανθρώπου
 • Την ικανότητα να συνδυάζουν την γνώση με άλλα επιστημονικά πεδία και επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών (φυσιολογία, βιολογία, παθολογία) γεφυρώνοντας τις βασικές επιστήμες με την κλινική πράξη (κλινικές συσχετίσεις)
 • Την ικανότητα να αναλύουν και να συνδυάζουν την γνώση με κλινικές πληροφορίες σε αντίστοιχα κλινικά προβλήματα (problem based learning)

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ύλη

 • Τίτλος: Ιστολογία με 'Εγχρωμο 'Ατλαντα. Συγγραφέας: Ross Michael Η.Εκδοτικός οίκος:  K. & Ν. Λίτσας Ο.Ε . Έκδοση: Πρώτη (1η ) Έτος έκδοσης: 201.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25405
 • Τίτλος: Ιστολογία (3η έκδοση)Συγγραφείς: L.Gartner, J. Hiatt. Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων.  Έκδοση: Τρίτη (3η ) Έτος έκδοσης: 2011.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12750001