Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 5 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στοιχεία Γενικής Μικροβιολογίας

Α­να­πτύσ­σο­νται τα α­κό­λου­θα κε­φά­λαι­α: Γε­νι­κές ι­διό­τη­τες των μι­κρο­ορ­γα­νι­σμών, κυτ­τα­ρο­λο­γί­α των προ­κα­ρυω­τι­κών κυτ­τά­ρων, ο­νο­μα­το­λο­γί­α και τα­ξι­νό­μη­ση των βα­κτη­ρί­ων, α­νά­πτυ­ξη των βα­κτη­ρί­ων, με­τα­βο­λι­σμός των βα­κτη­ρί­ων. Γε­νε­τι­κή Βακτηρίων: πλασμίδια, βακτηριοφάγοι, τρανσποζόνια, μεταφορά γενετικού υλικού στα βακτήρια. Γε­νι­κές ι­διό­τη­τες μυ­κή­των, πα­ρα­σί­των και ιών, ε­πι­δρά­σεις του πε­ρι­βάλ­λο­ντος στα μι­κρό­βια, χη­μει­ο­θε­ρα­πευ­τι­κά κα­τά των λοι­μώ­ξε­ων. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις α­να­πτύσ­σο­νται οι μι­κρο­βιο­λο­γι­κές τε­χνι­κές: Gram χρώ­ση, Ziehl Neelsen. Τυ­πο­ποί­η­ση βα­κτη­ρί­ων με βα­κτη­ριο­φά­γους, Test ευ­α­ι­σθη­σί­ας εις τα χη­μει­ο­θε­ρα­πευ­τι­κά.

Στοιχεία Ανοσολογίας

Α­ντι­γό­να - Α­νο­σο­γό­να - Α­πτί­νες. Α­ντι­σώ­μα­τα - Α­νο­σο­σφαι­ρί­νες, δο­μή και βιο­λο­γι­κές ι­διό­τη­τες. Γε­νε­τι­κή α­νο­σο­σφαι­ρι­νών. Συ­μπλή­ρω­μα, χη­μι­κή σύ­στα­ση και βιο­λο­γι­κές ι­διό­τη­τες. Φα­γο­κυτ­τά­ρω­ση. Διαταραχή του συστήματος φαγοκυττάρων. Κυτταροκίνες. Μονοκυτταροκίνες, Λεμφοκίνες. Ανατομική οργάνωση του συστήματος ανοσίας: κύτταρα - ιστοί. Κυτταρική βάση της ανοσολογικής αποκρίσεως. Μείζονες κυτταρικοί πληθυσμοί: Β-λεμφοκύτταρα, λειτουργίες Β-λεμφοκυττάρων. Αρχές Χημικής ανοσίας: Ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων στην χημική ανοσία-Μηχανισμοί θετικής και αρνητικής ρύθμισης - Β-λεμφοκυτταρική μνήμη. Μείζον σύστημα Ιστοσυμβατότητας: Γονίδια-μόρια-λειτουργίες. Τ-λεμφοκύτταρα. Υποπληθυσμοί CD4+/CD8+, Th1, Th2 - λειτουργίες. Μηχανισμοί κυτταρόλυσης: κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, ΝΚ-κύτταρα. Μακροφάγα - οντογένεση - υποδοχείς - λειτουργίες στην προάνοση και άνοση φάση. Πειραματικά μοντέλα-κλινικές οντότητες αντιδράσεων υπερευαιασθησίας, Ι, ΙΙ, ΙΙ, ΙV. Συγγενείς και επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. Πρωτογενή ελλείμματα στη λειτουργία Β και Τ-λεμφοκυττάρων. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες. Ανωμαλίες των κυττάρων της μη ειδικής ανοσίας. Επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. Ανοσοποίηση. Ενεργητική-Παθητική ανοσοποίηση. Κλινικές εφαρμογές. Μόλυνση και λοίμωξη. Μικρόβια ως αίτια νόσου, τρόποι μετάδοσης. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις αναπτύσσονται: In vitro  αλληλεπίδραση αντιγόνου - αντισώματος στα πλαίσια της διάγνωσης λοιμωδών/αυτοάνοσων νοσημάτων - Αρχές και εφαρμογές τεχνικών: Συγκολλητινοαντιδράσεις, Ιζηματινοαντιδράσεις, Ανοσοκαθήλωση, Ανοσοηλεκτροφόρηση, Νεφελομετρία, Ανοσοφθορισμός, ELISA.