Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική" (εως 2017)

Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κορμπάκη Βανέσσα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969106, Fax: 2610 996103, e-mail: korvan@upatras.gr

http://physics.med.upatras.gr

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική (ΔΠΜΣΙΦ) υλοποιείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική απόφαση Β1/171/26.3.93 (ΦΕΚ 240/93 τ.Β΄ )όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τις Υπουργικές αποφάσεις Β1/397/18.6.93 (ΦΕΚ 472/τ. Β΄) Β7/131/6.4.94 (ΦΕΚ 371/τ. Β΄) Β7/39/20.1.99 (ΦΕΚ 73/99 τ. Β΄), 101346/Β7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.Β΄)  και 140553/Β7 (ΦΕΚ 2468/16.09.2014 τ.Β΄)  .

Το Πρόγραμμα επίσης υπόκειται και στον Κανονισμό που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΔΠΜΣΙΦ έχει σκοπό, την εξειδίκευση πτυχιούχων Φυσικών και διπλωματούχων συναφών Επιστημών στις εφαρμογές της Φυσικής και της Τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας.

Το ΔΠΜΣΙΦ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική.

Ο αριθμός των εισαγόμενων κατ΄ έτος φοιτητών στο ΔΠΜΣΙΦ καθορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική απόφαση. 

 

Επισυναπτόμενα