Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική»

Ιουλ 26, 2018 12:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ιατρική Φυσική" (εως 2017)

​​ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ -ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Τα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΦΕΚ 1627/τ.Β’/10.05.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Νόμου 4485/2017.

 

Αναμένεται η επίσημη προκήρυξη του εν λόγω ΔΠΜΣ.


Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» έχει διάρκεια 3 διδακτικά εξάμηνα (90 ECTS), συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα, λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ιατρική Φυσική –Ακτινοφυσική».

Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» έχει  ως αντικείμενο την εκπαίδευση πτυχιούχων ή διπλωματούχων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής καθώς και την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στο ως άνω πεδίο.

Σκοπός του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής και συγκεκριμένα:

  1. Η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (ΣΕΜΦΕ) στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού».
  2. Η εκπαίδευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.
  3. Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.

Αιτήσεις εγγραφής στο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτές μετά την επίσημη προκήρυξη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής (www.med.upatras.gr), προκειμένου να πληροφορηθούν για την ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ (physics.med.upatras.gr).

Επιστροφή