Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (εως 2013)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κορμπάκη Βανέσσα, τηλ. 2610 969106 fax: 2610 996103 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία 26504, Ρίο, Πάτρα, e-mail: korvan@upatras.gr

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Σκοπός

Αφορά τους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος, οι οποίοι εντάχθηκαν στο Τμήμα από τη Γενική Συνέλευση με την ειδική Σύνθεση του Τμήματος στην υπ’ αριθ. 601/25. 6.2012 συνεδρίασή της, καθώς επίσης και τους υποψηφίους διδάκτορες οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2011-2012, σε Κλινικά και Κλινικοεργαστηριακά Γνωστικά Αντικείμενα.

 

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν οι  διατάξεις του Ν. 3685/16.7.2008,  οι οποίες και υπερισχύουν σε περίπτωση απόκλισης από τον παρόντα κανονισμό σπουδών.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ιατρικής αλλά και πτυχιούχους ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, κυρίως θετικής κατεύθυνσης.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός είναι η προετοιμασία για την απόκτηση διδακτορικών διπλωμάτων, που θα δίνουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα αυτοδύναμης προαγωγής της ιατρικής έρευνας και θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και υγειονομικών αναγκών της χώρας, στο πλαίσιο της συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.​ 

Επισυναπτόμενα