Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ιουν 20, 2013 13:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (εως 2013)

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σε κλινικά και κλινικοεργαστηριακά γνωστικά αντικείμενα, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση με τον ορισμό του Επιβλέποντα καθηγητή
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένο)
  4. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)
  5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (επικυρωμένο)
  6. Έγγραφο του επιβλέποντα στο οποίο εκτός των άλλων θα περιγράφεται το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής και η Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
  7. Πρωτόκολλο Εργασίας

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση της αιτήσεως από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψηφίους διδάκτορες.

Επιστροφή