Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κόκκαλης Ζ.

Κόκκαλης Ζήνων, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κόκκαλης Ζήνων

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ορθοπαιδικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

drkokkalis@gmail.com

Προπτυχιακά Μαθήματα