Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στην κλινική άσκηση επιλογής στην Ενδοκρινολογία, οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στις κλινικές δραστηριότητες του Ενδοκρινολογικού Τμήματος. Αναλυτικά, οι φοιτητές συμμετέχουν στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία. Επιπλέον, συμμετέχουν στην επίσκεψη που γίνεται στις Κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την εξέταση των ασθενών που νοσηλεύονται με ενδοκρινολογικά προβλήματα καθώς και των ασθενών που έχει ζητηθεί από τους θεράποντες ιατρούς ενδοκρινολογική εκτίμηση. Τέλος, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και στη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η αξιολόγησή τους γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ του Ενδοκρινολογικού Τμήματος κατά την διάρκεια της κλινικής άσκησης.