Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Η (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 25 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Ύλη

Η οφθαλμολογική εξέταση

 • Παρουσίαση του οφθαλμολογικού  εξοπλισμού
 • Λήψη Ιστορικού
 • Εξέταση των βλεφάρων, ρινοδακρυϊκού πόρου, επιπεφυκότα, κερατοειδούς, προσθίου θαλάμου, φακού, Οφθαλμοσκόπηση
 • Κατ’ αντιπαράθεση εξέταση των οπτικών πεδίων
 • Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

Βλέφαρα

 • Ανωμαλίες της ανάπτυξης
 • Βλεφαρόπτωση, Εντρόπιο, Εκτρόπιο, Βλεφαρόσπασμος
 • Φλεγμονές
 • Καλοήθεις/ Κακοήθεις όγκοι

Δακρυϊκό σύστημα

 • Διαταραχές του κατώτερου δακρυϊκού συστήματος
 • Δακρυοκυστίτιδα
 • Όγκοι του δακρυϊκού ασκού
 • Δυσλειτουργία του δακρυϊκού συστήματος
 • Ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα, Δακρύρροια
 • Παθήσεις του δακρυϊκού αδένα, Όγκοι του δακρυϊκού αδένα

Επιπεφυκότας

 • Εκφύλιση του επιπεφυκότα και ηλικιακές αλλαγές
 • Επιπεφυκίτιδα, Όγκοι επιπεφυκότα

Ο κερατοειδής

 • Αναπτυξιακές ανωμαλίες/ Εκτατικές ανωμαλίες
 • Μηχανισμοί προστασίας του κερατοειδούς
 • Βακτηριακή κερατίτιδα, Ιογενής κερατίτιδα
 • Μη λοιμώδης κερατίτιδα και κερατοπάθεια
 • Προβλήματα με φακούς επαφής
 • Κερατοειδικές εναποθέσεις, εκφυλίσεις και δυστροφίες
 • Χειρουργική του κερατοειδούς
 • Διαθλαστικές επεμβάσεις κερατοειδούς

Ο σκληρός

 • Τραύματα  και Φλεγμονές
 • Επισκληρίτιδα
 • Σκληρίτιδα 

Φακός

 • Εξελισσόμενες ανωμαλίες του φακού
 • Καταρράκτης, Αντιμετώπιση του καταρράκτη
 • Δευτεροπαθείς καταρράκτες
 • Παρεκτόπιση φακού 

Ραγοειδής χιτώνας

 • Επίκτητες ανωμαλίες
 • Φλεγμονή (Οξεία ιρίτιδα και ιριδοκυκλίτιδα, Χρόνια ιρίτιδα και ιριδοκυκλίτιδα, Χοριοειδίτιδα)
 • Συμπαθητική οφθαλμία
 • Νεοαγγείωση της ίριδας
 • Όγκοι (Κακοήθεις όγκοι, Καλοήθεις χοριοειδικοί όγκοι)

Κόρη

 • Το αντανακλαστικό του φωτός
 • Αξιολογώντας το εγγύς αντανακλαστικό
 • Επίδραση των φαρμακολογικών παραγόντων στην κόρη
 • Διαταραχές κινητικότητας της ίριδας

Γλαύκωμα

 • Πρωτοπαθή  γλαυκώματα
 • Δευτεροπαθή γλαυκώματα
 • Παιδικό γλαύκωμα

Υαλοειδές σώμα

 •  Αποκόλληση υαλοειδούς
 • Παθολογικές μεταβολές στο υαλοειδές σώμα
 • Υαλοειδική αιμορραγία, Υαλίτιδα και ενδοφθαλμίτιδα
 • Νεοαγγείωση του αμφιβληστροειδούς
 • Χειρουργική θεραπεία,  υαλοειδεκτομή 

Αμφιβληστροειδής

 • Αγγειακές παθήσεις αμφιβληστροειδούς
 • Εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς
 • Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς
 • Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
 • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
 • Δυστροφίες αμφιβληστροειδούς
 • Τοξική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Αμφιβληστροειδική αγγειΐτιδα
 • Φλεγμονές
 • Αμφιβληστροειδικοί όγκοι και αμαρτώματα

Οπτικό νεύρο

 • Διαταραχές που ασαφοποιούν τα όρια του οπτικού δίσκου
 • Συγγενείς διαταραχές που ασαφοποιούν τα όρια του οπτικού δίσκου
 • Επίκτητες διαταραχές που ασαφοποιούν τα όρια του οπτικού δίσκου
 • Διαταραχές στις οποίες τα όρια του οπτικού δίσκου είναι σαφώς αφορισμένα
 • Όγκοι
 • Ενδοφθάλμιοι όγκοι του οπτικού νεύρου
 • Οπισθοβολβικοί όγκοι του οπτικού νεύρου

Οπτική οδός

 • Διαταραχές της οπτικής οδού
 • Προχιασματικές βλάβες
 • Χιασματικές βλάβες
 • Οπισθιοχιασματικές βλάβες

Κόγχος

 • Ανωμαλίες της διάπλασης
 • Συμμετοχή του κόγχου σε αυτοάνοσες διαταραχές: Νόσος Graves
 • Φλεγμονή του κόγχου
 • Αγγειακές διαταραχές
 • Όγκοι του κόγχου
 • Χειρουργική επέμβαση του κόγχου

Οπτική και διαθλαστικές ανωμαλίες

 • Διάθλαση στον οφθαλμό: Εμμετρωπία και αμετρωπία
 • Διαθλαστικές ανωμαλίες, Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών
 • Φακοί γυαλιών, Φακοί επαφής, Πρίσματα
 • Μεγεθυντικά βοηθήματα όρασης

Οφθαλμοκινητικότητα και στραβισμός

 • Συνεκτικός στραβισμός, Μορφές
 • Εσωτροπία, Εξωτροπία
 • Κάθετες παρεκκλίσεις
 • Έλεγχος της διόφθαλμης όρασης
 • Θεραπεία του συνεκτικού στραβισμού
 • Αντιμετώπιση και πρόληψη της στραβισμικής αμβλυωπίας
 • Χειρουργική επέμβαση
 • Οφθαλμοπληγία και παραλυτικός στραβισμός
   Νυσταγμός

Οφθαλμικό τραύμα

 • Μηχανικά τραύματα
 • Τραύματα ανοιχτού βολβού
 • Διατιτραίνοντα τραύματα του κόγχου
 • Χημικά εγκαύματα
 • Τραύματα από φυσικούς παράγοντες
 • Θερμικά εγκαύματα
 • Τραύματα από ακτινοβολία (ιονίζουσα ακτινοβολία)
 • Έμμεσο οφθαλμικό τραύμα: αμφιβληστροειδοπάθεια του Purtscher

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

 • Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
 • Εξεταστικές μέθοδοι του οφθαλμού
 • Αντικειμενική εξέταση του Προσθίου ημιμορίου -Βιομικροσκόπηση
 • Παρουσίαση περιστατικών
 • Οφθαλμοσκόπηση
 • Φυσιολογικός βυθός - Παθήσεις αμφιβληστροειδούς
 • Απεικονιστικές μέθοδοι στην οφθαλμολογία
 • Παρουσίαση περιστατικών
 • Χειρουργική του οφθαλμού - Παρουσίαση βίντεο