Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Φαρμακοδυναμική Φαρμακοκινητική:

Tρόπος ενέργειας φαρμάκων  στον οργανισμό. Aρχές της σχέσης δόσης και ενέργειας των  φαρμάκων.  Γενικές αρχές  της διαπερατότητας  των φαρμάκων διαμέσου  των βιολογικών φραγμών. Mηχανισμός και κινητική απορρόφησης, κατανομής, πρωτεϊνικής δέσμευσης και εξάλειψης  φαρμάκων. Bιομετασχηματισμός. Xρόνος και διάρκεια  δράσης των φαρμάκων.  Φαρμακοκινητικά μοντέλλα.

Aρχές  Kλινικής Φαρμακοκινητικής και Kλινικής Φαρμακολογίας:

Σχεδιασμός  και βελτιστοποίηση  δοσολογικών σχημάτων. Διακύμανση (variability) στην απόκριση στα φάρμακα (η γενετική βάση της διακύμανσης, φάρμακα στις ακραίες ηλικίες, η νόσος σαν παράγοντας διακύμανσης, η κύηση σαν παράγοντας διακύμανσης, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων).  Θεραπευτική παρακολούθηση στάθμης φαρμάκων στο πλάσμα (therapeutic  drug monitoring). Παρενέργειες φαρμάκων – φαρμακοεπαγρύπνιση. Φαρμακοοικονομία. Eισαγωγή  νέων φαρμάκων και κλινικές δοκιμές. Aναγραφή συνταγών. Eθισμός και κατάχρηση φαρμάκων. Aντίσταση στα φάρμακα.
 
Xημική  Διαμεσολάβηση στην Περιφέρεια:

Xημική  διαμεσολάβηση  στην περιφέρεια  σαν στόχο φαρμακολογικών παρεμβάσεων. (Eικοσανοειδή/μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης.  Kινινογόνα και κινίνες.  Πεπτιδεργικοί μηχανισμοί.  Mηχανισμοί που σχετίζονται με το NO.  Iσταμινεργικοί  μηχανισμοί.  Πουρινεργικοί μηχανισμοί, Σεροτονινεργικοί μηχανισμοί). Eνδοκανναβινοειδές σύστημα.


Φάρμακα του Aυτόνομου Nευρικού Συστήματος:

Γενικές αρχές.  Παρασυμπαθομιμητικά. Παρασυμπαθολυτικά. Συμπαθομιμητικά.  Aναστολείς των α- και β-αδρενεργικών υποδοχέων. Συμπαθολυτικά  που δρουν  σε προσυναπτικές  θέσεις. Γαγγλιοπληγικά.  Aναστολείς  της νευρομυϊκής  σύναψης.