Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο Γ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_341

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 6 ώρες, Φροντιστηριακές ασκήσεις και επίλυση κλινικών προβλημάτων 3 ώρες, (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος, Φυσιολογία του γαστρεντερικού συστήματος, Φυσιολογία του ενδοκρινικού και αναπαραγωγικού συστήματος. Επίλυση κλινικών προβλημάτων.

Σκοπός

Γενικά το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που άπτονται του επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια βίου Μάθησης. Ειδικότερα, στόχος του μαθήματος είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τη σημασία της φυσιολογικής λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπου (ουροποιητικό, γαστρεντερικό, ενδοκρινικό, αναπαραγωγικό)

  • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο επιστημονικό πεδίο της Φυσιολογίας του ανθρώπου, τα οποία υποστηρίζονται από επιστημονικά εγχειρίδια και από στοιχεία που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού πεδίου της φυσιολογίας.

  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στηριζόμενη σε αναλυτική και συνθετική επαγωγική χρήση των πληροφοριών που αποκτούν, σε συνδυασμό μα άλλες περιοχές γνώσεων στις οποίες εκτίθενται κατά την διάρκεια των σπουδών τους (πχ Ανατομία, Φαρμακολογία)

  • Να είναι σε θέση να επεξεργάζονται άγνωστα σύνθετα προβλήματα σχετιζόμενα με παθοφυσιολογικές καταστάσεις

  • Να έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

Ύλη

Συγγράμματα:

BERNE AND LEVY Φυσιολογία, Συγγραφείς: Koeppen, Stanton, Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων, 2012

ΙατρικήΦυσιολογία I, Boron W. & Boulpaep E., Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, 2011

Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου. Από τα συστήματα στα κύτταρα, Lauralee Sherwood, Aκαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 2016

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Physiological Reviews

Endocrine Reviews

Trends in Endocrinology and Metabolism

Ιστοσελίδες:

http://www.the-aps.org/