Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο Γ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 5 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος:

Λει­τουρ­γι­κή α­να­το­μί­α των νε­φρών. Κυ­κλο­φο­ρί­α του αί­μα­τος στους νε­φρούς. Πα­ρα­γω­γή αρ­χι­κού δι­η­θή­μα­τος. Λει­τουρ­γί­α των σω­λη­να­ρί­ων. Ε­πα­ναρ­ρό­φη­ση και έκ­κρι­ση δια­φό­ρων ου­σιών σε διά­φο­ρα τμή­μα­τα των σω­λη­να­ρί­ων. Πλα­σμα­το­κά­θαρ­ση ου­σιών. Μη­χα­νι­σμός α­ραί­ω­σης και συ­μπύ­κνω­σης του νε­φρού, μη­χα­νι­σμός, δρά­ση πι­τρεσ­σί­νης. Α­πέκ­κρι­ση να­τρί­ου - κα­λί­ου, δρά­ση αλ­δο­στε­ρό­νης. Ο­γκος α­πο­βαλ­λό­με­νων υ­γρών. Αυτορρύθ­μι­ση του ρυθ­μού σπει­ρα­μα­τι­κής δι­ή­θη­σης, και αιματικής ρο­ής, ρό­λος του συ­στή­μα­τος ρε­νί­νης - αγ­γει­ο­τεν­σίνης. Ρύθ­μιση των υ­γρών του σώ­μα­τος και των συ­στα­τι­κών τους α­πό τους νε­φρούς και το μη­χα­νι­σμό της δί­ψας. Συμ­με­το­χή των νε­φρών στη ρύθ­μι­ση της ο­ξε­ο­βα­σι­κής ι­σορ­ρο­πί­ας. Νε­φρι­κές πα­θή­σεις - Νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κει­α. Ού­ρη­ση. Διο­υ­ρη­τι­κά φάρ­μα­κα.

Φυσιολογία του ενδοκρινικού συστήματος και της αναπαραγωγής:

Γε­νι­κές αρ­χές για το μη­χα­νι­σμό δρά­σης των ορ­μο­νών. Φυ­σιολο­γί­α της υ­πο­φύ­σε­ως, πρό­σθιος και ο­πί­σθιος λο­βός, σχέσεις με τον υ­πο­θά­λα­μο. Αυ­ξη­τι­κή ορ­μό­νη - Πα­θο­φυ­σιο­λογί­α των δια­τα­ρα­χών της αυ­ξη­τι­κής ορ­μό­νης. Φυ­σιο­λο­γί­α του θυρεο­ει­δούς α­δέ­να - Πα­θο­φυ­σιο­λο­γί­α. Φυ­σιο­λο­γί­α της εν­δοκρινούς μοί­ρας του πα­γκρέ­α­τος. Ρύθ­μι­ση της γλυ­κό­ζης του αίμα­τος - Δια­βή­της. Φυ­σιο­λο­γί­α και πα­θο­φυ­σιο­λο­γί­α του φλοιο­ύ των ε­πι­νε­φρι­δί­ων. Ορ­μο­νι­κή ρύθ­μι­ση του α­σβε­στί­ου - Παρα­θορ­μό­νη - Καλ­σι­το­νί­νη. Φυ­σιο­λο­γί­α του γεν­νη­τι­κού συστή­μα­τος άρ­ρε­νος και θή­λε­ος-Α­ντι­σύλ­λη­ψη. Πα­ρα­γω­γή και έκ­κρι­ση γά­λα­κτος.

Φυσιολογία του πεπτικού συστήματος:

  • Οργάνωση και κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα
  • Γαστρική λειτουργία
  • Πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών
  • Μετακίνηση υγρών και ηλεκτρολυτών στο έντερο
  • Δομή και λειτουργία των παγκρεατικών αδένων, των σιελογόνων αδένων, του ήπατος και του χοληφόρου συστήματος που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΓΕΣ
Ασκήσεις φυσιολογίας (τρίωρες σε ομάδες 20 φοιτητών):
  1. Φροντιστήριο ρύθμισης οξεοβασικής ισορροπίας των υγρών του σώματος.
  2. Φροντιστήριο αυτονόμου νευρικού συστήματος
  3. Φροντιστήριο Παθοφυσιολογίας του νεφροσικού συνδρόμου (επίλυση κλινικού προβλήματος)
  4. Φροντιστήριο Παθοφυσιολογίας του συνδρόμου Cushing (επίλυση κλινικού προβλήματος)
  5. Διάρροια προκαλούμενη από μόλυνση από το βακτήριο Vibrio cholerae (επίλυση κλινικού προβλήματος).

Σκοπός