Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Β (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Γε­νι­κή Φυ­σιο­λο­γί­α

Λει­τουρ­γι­κή ορ­γά­νω­ση του αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος και έ­λεγ­χος του ε­σω­τε­ρι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Το κύτ­τα­ρο και η λει­τουρ­γί­α του. Δια­κί­νη­ση μέ­σα α­πό την κυτ­τα­ρι­κή μεμ­βρά­νη. Α­ντλί­α Κα­λί­ου -­ Να­τρί­ου. Δυ­να­μι­κά της μεμ­βρά­νης. Κα­τα­νο­μή και σύν­θε­ση των υ­γρών του σώ­μα­τος.

Φυσιολογία του αίματος

Ε­ρυ­θρο­κύτ­τα­ρα, λευ­κο­κύτ­τα­ρα και α­ντί­στα­ση του σώ­μα­τος στη λοί­μω­ξη. Α­νο­σί­α, αλ­λερ­γί­α, ο­μά­δες αί­μα­τος, με­τάγ­γι­ση και με­τα­μό­σχευ­ση. Λει­τουρ­γί­α του πλά­σμα­τος. Αι­μό­στα­ση, πή­ξη του αί­μα­τος, α­ντι­πη­κτι­κές ου­σί­ες.
Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος: Φυ­σιο­λο­γί­α της διέ­γερ­σης της καρ­διάς. Δρά­ση του νευ­ρι­κού συ­στή­μα­τος στη διέ­γερ­ση. Φυ­σιο­λο­γι­κό και πα­θο­λο­γι­κό η­λε­κτρο­καρ­διο­γρά­φη­μα. Καρ­δια­κές αρ­ρυθ­μί­ες, μη­χα­νι­σμοί ε­πέ­λευ­σης. Φυ­σιο­λο­γί­α της καρ­δια­κής συ­στο­λής. Ο­γκος παλ­μού και κα­τά λε­πτόν ό­γκος του αί­μα­τος. Ρύθ­μι­ση της έ­ντα­σης της συ­στο­λής της καρ­διάς (δρά­ση αυ­τό­νο­μου νευ­ρι­κού συ­στή­μα­τος, νό­μος Starling, δρά­ση ιό­ντων, φαρ­μά­κων, θερ­μο­κρα­σί­ες, συ­χνό­τη­τες κα­κώ­σε­ων κλπ. ). Φλε­βο­γρά­φη­μα. Ή­χοι της καρ­διάς. Δυ­να­μι­κή της ρο­ής του αί­μα­τος. Συ­στη­μα­τι­κή και πνευμο­νι­κή κυ­κλο­φο­ρί­α. Ρο­ή του αί­μα­τος στις αρ­τη­ρί­ες. Αρ­τη­ρια­κή πί­ε­ση. Ρο­ή του αί­μα­τος στα αρ­τη­ρί­δια και τρι­χο­ει­δή. Λεμ­φι­κό σύ­στη­μα. Οί­δη­μα. Το­πι­κός και ι­στι­κός έ­λεγ­χος της αι­μα­τι­κής ρο­ής διά μέ­σου των ι­στών. Νευ­ρι­κή και χη­μι­κή ρύθ­μι­ση. Βρα­χυ­πρό­θε­σμη ρύθ­μι­ση της μέ­σης αρ­τη­ρια­κής πί­ε­σης. Νευ­ρι­κά α­ντα­να­κλα­στι­κά και ορ­μο­νι­κοί μη­χα­νι­σμοί τα­χέ­ος ε­λέγ­χου της πί­ε­σης. Μα­κρο­πρό­θε­σμη ρύθ­μι­ση της μέ­σης αρ­τη­ρια­κής πί­ε­σης. Υ­πέρ­τα­ση. Στε­φα­νια­ί­α αι­μα­τι­κή ρο­ή, έμ­φραγ­μα του μυο­καρ­δί­ου, καρ­δια­κή α­νε­πάρ­κει­α. Αι­μα­τι­κή ρο­ή κα­τά την ορ­θί­α στά­ση. Ε­πί­δρα­ση της βα­ρύ­τη­τας. Αι­μα­τι­κή ρο­ή κα­τά την ά­σκη­ση. Ε­γκε­φα­λι­κή, σπλα­χνι­κή, δερ­μα­τι­κή ρο­ή. Κυ­κλο­φο­ρι­κή κα­τα­πλη­ξί­α.

Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος:

Μηχανική των αναπνευστικών κινήσεων. Ενδοτικότητα των πνευμό­νων Επιφανειακή τάση των κυψελίδων. Ογκοι αναπνοής. Ανταλλαγή των αερίων. Μεταφορά των αερίων. Λειτουργία αιμοσφαιρίνης. Ρύθ­μιση της αναπνευστικής λειτουργίας. Αναπνευστική ανεπάρκεια.
Ασκήσεις φυσιολογίας (τρίωρες σε ομάδες των 20 φοιτητών):

  1. Μέτρηση ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων.     Λευκοκυτταρικός τύπος. Ταχύτητα καθιζήσεως. Ομάδες αίματος και Rhesus. Μέτρηση του χρόνου ροής και πήξης.
  2. Λή­ψη και ερ­μη­νεί­α φυ­σιο­λο­γι­κού και πα­θο­λο­γι­κού η­λε­κτρο­καρ­διο­γρα­φή­μα­τος. Υ­πο­λο­γι­σμός μέ­σου η­λε­κτρι­κού ά­ξο­να.
  3. Μέ­τρη­ση α­να­πνευ­στι­κών ό­γκων και αρ­τη­ρια­κή πί­ε­ση.
  4. Φρο­ντι­στή­ριο πα­θο­φυ­σιο­λο­γί­ας της κυ­κλο­φο­ρι­κής κα­τα­πλη­ξί­ας.

Σκοπός