Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Β (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_251

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Εισαγωγή στην Φυσιολογία, Ομοιόσταση, Ηλεκτροφυσιολογία της μεμβράνης, Αυτόνομο νευρικό σύστημα, Φυσιολογία του μυϊκού κυττάρου, Μοριακή κυτταρική φυσιολογία-κυτταρική σηματοδότηση, Φυσιολογία του αίματος, Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος, Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Φυσιολογίας αίματος, Λήψη και ερμηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος, Μέτρηση αναπνευστικών όγκων,  Διεγερσιμότητα, Επίλυση κλινικού προβλήματος: ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια

Σκοπός

Γενικά το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που άπτονται του επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια βίου Μάθησης. Ειδικότερα, στόχος του μαθήματος είναι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τη σημασία της ομοιόστασης, της διεγερσιμότητας, της κυτταρικής σηματοδότησης και την φυσιολογική λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπου (καρδιαγγειακό, μυϊκό, αναπνευστικό, αίμα)

  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ηλεκτροκαρδιογραφίας και της μέτρησης των αναπνευστικών όγκων

  • Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο επιστημονικό πεδίο της Φυσιολογίας του ανθρώπου, τα οποία υποστηρίζονται από επιστημονικά εγχειρίδια και από στοιχεία που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού πεδίου της φυσιολογίας.

  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση στηριζόμενη σε αναλυτική και συνθετική επαγωγική χρήση των πληροφοριών που αποκτούν, σε συνδυασμό μα άλλες περιοχές γνώσεων στις οποίες εκτίθενται κατά την διάρκεια των σπουδών τους (πχ Ανατομία, Φαρμακολογία)

  • Να είναι σε θέση να επεξεργάζονται άγνωστα σύνθετα προβλήματα σχετιζόμενα με παθοφυσιολογικές καταστάσεις

  • Να έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

Ύλη

Συγγράμματα:

BERNE AND LEVY Φυσιολογία, Συγγραφείς: Koeppen, Stanton, Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων, 2012

ΙατρικήΦυσιολογία I, Boron W. & Boulpaep E., Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, 2011

Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου. Από τα συστήματα στα κύτταρα, Lauralee Sherwood, Aκαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 2016

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Physiological Reviews

Ιστοσελίδες:

http://www.the-aps.org/