Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_111

Ώρες Διδασκαλίας Διαλέξεις : 3 ώρες/εβδομάδα, Εργαστήρια/Φροντιστήρια : 3 ώρες/εβδομάδα

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η διδακτέα ύλη αφορά στις βασικές βιολογικές οντότητες και διεργασίες όπως: κυτταρική ποικιλότητα, ενεργειακές μετατροπές στο κύτταρο, δομή και λειτουργία μακρομορίων (κυρίως DNA, RNA και πρωτεϊνες), δομή και λειτουργία μεμβρανών, κυτταροσκελετού και οργανιδίων, ενδοκυττάρια μεταφορά, κυτταρική επικοινωνία, κυτταρικός κύκλος, ρύθμιση των ανωτέρω κυτταρικών στοιχείων και διαδικασιών. Περιλαμβάνονται :

 • Εισαγωγή στη σύγχρονη μοριακή & κυτταρική βιολογία.

 • Βιολογικά μακρομόρια.

 • Κύτταρο.

 •  Κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, κυτταροσκελετός , ενδο και εξωκυττάρια μεταφορά  

 • Το DNA ως γενετικό υλικό: δομή και έκφραση DNA.

 • Βλάβες του DNA, μεταλλαξιγόνα μέσα, διορθωτικοί μηχανισμοί, μεταλλάξεις. 

 • Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων. 

 • Κυτταρική επικοινωνία.

 • Κυτταρική διαίρεση. 

Σκοπός

Το μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι αναφέρεται στην παρουσίαση και ανάλυση βασικών θεμάτων κυτταρικής και μοριακής βιολογίας. Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι :

 • Η εστίαση και η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/-τριών των κομβικών εννοιών της κυτταρικής μοριακής βιολογίας και των σύγχρονων δεδομένων που υποστηρίζουν τη σημασία τους.

 • H ανάπτυξη της αντίληψης της πολυπλοκότητας των βιολογικών συστημάτων και της σημασίας της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της μοριακής βιολογίας για την προσέγγιση τους.

 • Η σημασία της ρύθμισης και της απορύθμισης των μοριακών κυτταρικών δομών ή/και μηχανισμών και η συμβολή τους στην αιτιοπαθογένεση και στην εκδήλωση των νοσημάτων.

Ύλη

 • Τίτλος: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας. 3η Έκδοση (επίτομη έκδοση)

  • Συγγραφέας: Alberts et al., Εκδοτικόςοίκος: BROKEN HILL Publishers,

  • ISBN: 978-9963-258-27-7

 • Τίτλος: Το κύτταρο, μια μοριακή προσέγγιση (Επίτομη Έκδοση) (Μετάφραση στα Ελληνικά της 5ης Αγγλικής Εκδοσης, 2011). Συγγραφείς: G.M. Cooper, R.E. Hausman, Εκδοτ.: Ακαδημαϊκες Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε.

ISBΝ: 978-960-99895-8-9

 • Φυλλάδιο Εργαστηριακών Aσκήσεων, που περιλαμβάνουν την θεωρία και την διαδικασία των πειραμάτων, Συγγραφή μελών ΔΕΠ Εργ. Γενικής Βιολογίας

 • Φυλλάδιο που αφορά στην θεωρία και σε ερωτήσεις του θέματος της “Διδασκαλίας Μικρών Ομάδων”