Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Βιοϊατρική Τεχνολογία" (εως 2013)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου

Κορμπάκη Βανέσσα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969106, Fax: 2610 996103, e-mail: korvan@upatras.gr

http://www.bme.upatras.gr/

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει μετονομασθεί σε: «Βιοϊατρική Μηχανική – Biomedical Engineering» και είναι υπό τη Γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ece.upatras.gr/gr/education/programmata-metaptyxiakon-spoudwn.html 

Σκοπός

Το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και της Υπουργικής απόφασης με αριθμό Β7/123/26.8.94 (ΦΕΚ 638 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τις Υπουργικές αποφάσεις Β7/717 π.ε/20.1.99 (ΦΕΚ 73/99 τ.Β΄) και Β7/582/10.1.2001 (ΦΕΚ 71/01 τ.Β΄), οι οποίες εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν μετά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) των τριών συνεργαζομένων Τμημάτων, σχετικές αποφάσεις της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και τις εγκρίσεις των Συγκλήτων ΠΠ και ΕΜΠ.

Το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ απευθύνεται σε διπλωματούχους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Η/Υ, σε άλλους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης, με συναφές προς το αντικείμενο του προγράμματος υπόβαθρο, καθώς και σε πτυχιούχους Ιατρικής. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική Επιτροπή Επιλογής λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση σε συναφή μαθήματα και τη διπλωματική εργασία, την ενδεχόμενη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, τη γνώση της αγγλικής και τις συστατικές επιστολές. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπική συνέντευξη με τον υποψήφιο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΔΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) του ΠΠ και ΕΜΠ.

Σπουδές

Στο ΔΠΜΣ-ΒΙΤ προσφέρονται 15 μαθήματα (βλ. πίνακα μαθημάτων παρακάτω). Τα μαθήματα κατανέμονται σε δυο εξάμηνα: το πρώτο που διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τα μέσα Φεβρουαρίου και πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για όλους τους φοιτητές, Έλληνες και αλλοδαπούς, και το δεύτερο που πραγματοποιείται από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τον Ιούνιο, παράλληλα στο ΕΜΠ και το ΠΠ, ανάλογα με την ροή που επιλέγουν οι φοιτητές. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί από τον μήνα Ιούνιο και διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες.

Το πρώτο εξάμηνο, που περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής και εισαγωγής στην Ιατρική και βασικά μαθήματα κορμού στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κοινό για όλους τους φοιτητές του ΔΠΜΣ. Στο εξάμηνο αυτό τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Το δεύτερο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις (ροές):

  • Εμβιομηχανική
  • Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική
  • Κλινική Μηχανική

Η πρώτη και δεύτερη κατεύθυνση γίνονται στο ΕΜΠ και η τρίτη συνεχίζει να γίνεται στο ΠΠ. Τα μαθήματα των δύο πρώτων κατευθύνσεων γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ της τρίτης στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι κοινό και για τις τρεις κατευθύνσεις.

Συνημμένα

Επισυναπτόμενα