Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" (εως 2017)

Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

κ. Βάλλη Ράπτη, τηλ. 2610 969114, fax 2610 996103, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής - Γραμματεία 26 504, Ρίο, Πάτρα, e-mail: rapti@med.upatras.gr

http://www.pez.upatras.gr/

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σκοπός

​Το ΔΠΜΣ ΠΕΖ ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. 80270/24.10.03 (ΦΕΚ 1630/6.11.03τ.Β), και λειτουργεί σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 175417/Β7/29.10.14 (ΦΕΚ 3030/10.11.14 τ.Β') και 512/4200/06.03.15 (ΦΕΚ 491/01.04.15 τ.Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ενέκριναν η Σύγκλητος του ΠΠ (συνεδρ. αρ. 30/01.07.14) και οι ΓΣΕΣ των Τμημάτων Ιατρικής (συνεδρ. αρ. 381/28.01.2014), Βιολογίας (συνεδρ. αρ. 1601/12.06.14), Φυσικής (συνεδρ. αρ. 688/17.02.14), Φαρμακευτικής (συνεδρ. αρ. 1909/29.10.12) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (συνεδρ. 2308/20.12.2012). Διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 1558/85 (αρθρ. 29), 2081/92 (αρθρ. 27), 2083/1992 (αρθρ. 10-13), καθώς και από τον Κανονισμό λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών.


Σκοπός

Το ΔΜΠΣ-ΠΕΖ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά απόκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:

                 - Βιοπληροφορική

                 - Νευροπληροφορική

                 - Ιατρική Πληροφορική

Το ΔΠΜΣ-ΠΕΖ οδηγεί στην απονομή:

                 - Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ)

Η κατεύθυνση που παρακολούθησε ο ΜΦ θα αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά τον τίτλο του διπλώματος ΜΔΕ.

Επισυναπτόμενα