Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες" (εως 2017)

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Έλλη Σκλίβα, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ.: 2610-969108, Fax: 2610 996103, e-mail: eskliva@upatras.gr

secretary@med.upatras.gr

http://bie.med.upatras.gr

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εισήχθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τελευταία φορά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. Β7/672/20-1-99 (ΦΕΚ 73/8-2-99) μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής (ΤΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) (συνεδρία 336 22/10/98), και απόφαση της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του ΠΠ (συνεδρία 280 18/11/98).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. 124796/Β7 (ΦΕΚ 1506/3.12.02 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Τμήμα θα λειτουργήσει το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. 140662/Β7/9-9-2014 (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/15-9-2014), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄). Το ΠΜΣ στις ΒΙΕ υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΠ.

Σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική, με αξιοποίηση των γνώσεων και της εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και με συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων τόσο από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας όσο και από το εξωτερικό. Η παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή  έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

Στις επιστημονικές περιοχές- κατευθύνσεις στις οποίες εκπαιδεύονται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΠΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), περιλαμβάνονται:

  • Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία
  • Μοριακή Γενετική-Κυτταρογενετική
  • Νευροεπιστήμες  
  • Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία
  • Φαρμακολογία- Τοξικολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Πρόσθετες κατευθύνσεις είναι δυνατόν να προταθούν από την ολομέλεια του ΠΜΣ στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» στο μέλλον και αφού εγκριθούν από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης να υποβληθούν για έγκριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ΠΜΣ στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες». Στο χορηγούμενο ΜΔΕ είναι δυνατόν να αναφέρεται με υποσημείωση, η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησε ο ΜΠΦ.

Συνημμένα

Επισυναπτόμενα