Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους κύριους μηχανισμούς δράσης της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα κύτταρα και στους οργανισμούς, καθώς και οι μέθοδοι προστασίας κατά τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην Ιατρική.

Περιλαμβάνει: Τη δράση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο κύτταρο. Επιδιόρθωση της ακτινικής βλάβης. Ακτινοευαισθησία φυσιολογικών ιστών και όγκων. Ακτινοευαισθητοποιές και ακτινοπροστατευτικές ουσίες. Εφαρμογές της  ακτινοβιολογίας στην ακτινοθεραπεία. Ακτινοπροστασία.