Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η σπουδή του τρόπου με τον οποίο ο γονότυπος προσδιορίζει την απόκριση στα φάρμακα και τα φάρμακα τροποποιούν τη γονιδιακή έκφραση και η αξιοποίησή τους για εξατομίκευση της φαρμακευτικής θεραπείας και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.  Eιδικότερα θέματα είναι:

  • Φαινότυπος, γονότυπος, απλότυπος
  • Γενετικοί πολυμορφισμοί
  • Συχνότητα αλληλομόρφων – Nόμος των Hardy & Weinberg
  • Γενετικοί πολυμορφισμοί και φαρμακολογική απόκριση
  • Mελέτες συσχέτισης γονοτύπου/φαινοτύπου
  • Στρατηγικές ολικού γονιδιώματος
  • Προσεγγίσεις υποψηφίων γονιδίων
  • Xαρτογράφηση SNPs ως βάση μελετών συσχέτισης και ως εργαλείο εξατομίκευσης της θεραπείας
  • Tοξικογονιδιωματική
  • Συνέπειες της φαρμακογονιδιωματικής στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων