Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: Να κατανοήσει ο φοιτητής τις αρχές της διαγνωστικής και θεραπευτικής χρήσης των ραδιοϊσοτόπων στην Ιατρική. Να ενημερωθεί για τις κύριες ενδείξεις των ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων, τις δυνατότητες που προσφέρουν, τις διαφορές τους από άλλες ανάλογες διαγνωστικές τεχνικές, τις θεραπευτικές τους δυνατότητες, τις τρέχουσες εφαρμογές τους, αλλά και στη δυναμική που κατέχουν  στη αναμενόμενη διεύρυνση της μοριακής απεικόνισης και της μοριακά στοχευμένης θεραπείας.  Τα μαθήματα από αμφιθεάτρου θέτουν το αρχικό γνωστικό πλαίσιο. Στα φροντιστηριακά μαθήματα ο φοιτητής ξεναγείται στο Εργαστήριο, επεξηγούνται οι αρχές λειτουργίας των κύριων οργάνων και των απεικονιστικών συστημάτων, παρακολουθεί τη διενέργεια καθημερινών εξετάσεων και εισάγεται στη διαφορική διαγνωστική περιστατικών.

Ύλη

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠYΡΗΝΙΚΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ
 • Ραδιοϊσότοπα.
 • Ραδιενεργός φθορά.
 • Τεχνήτιο-99m. γεννήτρια τεχνητίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης θυρεοειδούς αδένα.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης παραθυρεοειδών αδένων.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης αιματώσεως και αερισμού των πνευμόνων.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (ΔΕΣ).
 • Ραδιοίσοτοπική λεμφαγγειογραφία.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης ηπατικών χοληφόρων.
 • Οστεόφιλα ραδιοφάρμακα.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης αιματώσεως του μυοκαρδίου.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης των νεφρών και μέτρησης νεφρικής λειτουργίας.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης του επινεφριδιακού φλοιού.
 • Απεικόνιση μυελού επινεφριδίων – αδρενεργικών νεοπλασμάτων.
 • Ραδιοφάρμακα συνδεόμενα με υποδοχείς σωματοστατίνης.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης αιματώσεως του εγκεφάλου.
 • Ραδιοφάρμακα απεικόνισης της ντοπαμινικής δραστηριότητας του εγκεφάλου.
 • Ραδιο-επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων.
 • Ραδιοφάρμακα ανίχνευσης-απεικόνισης της φλεγμονής.
 • Ογκόφιλα ραδιοφάρμακα.
 • Ραδιοεπισημασμένα Μονοκλωνικά Αντισώματα.
 • Ραδιοίχνηθέτες ποσιτρονιακής εκπομπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ–ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣYΣΤΗΜΑΤΑ
 • Θάλαμοι ιονισμού.
 • Κρύσταλλοι σπινθηρισμού - φωτοπολλαπλασιαστές.
  • Οι ανιχνευτές τύπου πηγαδιού (well-type), είναι σχεδιασμένοι.
  • Το θυρεοειδόμετρο.
  • Ο διεγχειρητικός ανιχνευτής (nuclear probe).
 • γ-κάμερα.
  • Κατευθυντήρας (collimator).
  • Κρύσταλλος NaI(Tl).
  • Συστοιχία φωτοπολλαπλασιαστών.
  • Ηλεκτρονικό κύκλωμα καθορισμού θέσης και έντασης παλμού. Επιλογή παλμών. Σχηματισμός εικόνας.
  • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής συνδεδεμένος με τη γ-κάμερα.
  • Μονοκέφαλα και πολυκέφαλα συστήματα γ-κάμερα.
 • PET κάμερα – αρχές λειτουργίας.
 • Yβριδικά απεικονιστικά συστήματα (SPECT/CT, PET/CT)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΙΔΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 • Στατικές Απεικονιστικές Μελέτες.
 • Δυναμικές Απεικονιστικές Μελέτες.
 • Τομογραφία Εκπομπής Μονήρους Φωτονίου (SPECT).
 • Ηλεκτροκαρδιογραφικά συγχρονισμένη μελέτη καρδιάς.
ΜΕΡΟΣ Β
KΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟY ΜYΟΚΑΡΔΙΟY
  • Συνήθεις Ενδείξεις.
  • Ραδιοφάρμακα.
  • Πρωτόκολλα κόπωσης.
  • Χρόνος απεικόνισης.
  • Τομογραφική απεικόνιση αιματώσεως του μυοκαρδίου.
  • Σπινθηρογραφικά ευρήματα.
  • Μελέτη βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.
 • ΗΚΓ-ΣYΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
  • Συνήθεις κλινικές ενδείξεις.
  • Ευρήματα της εξέτασης.
 • ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΟΔΟY
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟYΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟY ΝΕΦΡΙΚΟY ΦΛΟΙΟY
  • Συνήθεις Ενδείξεις.
  • Ευρήματα, αξιολόγηση ευρημάτων.
 • ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Συνήθεις ενδείξεις.
  • Σπινθηρογραφικά Ευρήματα.
 • YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛYΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ
  • Yπολογισμός του GFΦ.
  • Yπολογισμός του EΦPF.
 • ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚYΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ
  • Ενδείξεις.
  • Ευρήματα, αξιολόγηση ευρημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ
  • Συνήθεις ενδείξεις.
  • Ερμηνεία και αξιολόγηση ευρημάτων.
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (ΡΑΔΙΟΪΣΟ - ΤΟΠΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ)
  • Κυριότερες ενδείξεις – Ευρήματα.
   • Διερεύνηση οξείας χολοκυστίτιδας.
   • Διερεύνηση απόφραξης των χοληφόρων.
   • Ανίχνευση διαφυγής (εξαγγείωσης) της χολής.
   • Διερεύνηση νεογνικού ικτέρου.
   • Έλεγχος συσταλτικότητας χοληδόχου κύστης.
   • Διερεύνηση πιθανής εστιακής οζώδους υπερπλασίας.
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕYΝΗΣΗ ΗΠΑΤΙΚΟY ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟ
 • ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΚΚΕΛΕΙΟY ΑΠΟΦYΣΕΩΣ - ΑΝΙΧΝΕYΣΗ ΕΚΤΟΠΟY ΓΑΣΤΡΙΚΟY ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟY
 • ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟY ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟY
  • Διάβαση οισοφάγου υγρού βλωμού από τον οισοφάγο.
  • Μελέτες κινητικότητας του στομάχου.
   • Ανίχνευση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
   • Μελέτη γαστρικής κένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕYΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕYΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
 • ΟΣΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
 • ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 • ΙΣΧΑΙΜΗ ΝΕΚΡΩΣΗ – ΟΣΤΙΚΑ ΕΜΦΡΑΚΤΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟY
 • SPECT ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟY
  • Ραδιοφάρμακα.
  • Τεχνική.
  • Συνήθεις ενδείξεις.
  • Ευρήματα - αξιολόγηση.
   • Ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια.
   • Προεγχειρητική εντόπιση επιληπτογόνου εστίας.
   • Διερεύνηση ανοιών.
 • PET ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
  • Ραδιοφάρμακα.
  • Συνήθεις ενδείξεις 18F-FDG-PET μελετών.
  • Ευρήματα – αξιολόγηση.
   • Προεγχειρητική εντόπιση επιληπτογόνου εστίας.
   • Πρώιμη ανίχνευση νόσου Alzheimer.
   • Διερεύνηση κακοήθων νεοπλασμάτων.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕYΡΩΝΙΚΗΣ ΣYΝΑΠΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ
  • Ραδιοφάρμακα SPECT και PET.
  • Κύριες ενδείξεις.
  • Ευρήματα – αξιολόγηση.