Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Διδάσκοντας: Μαρία Ρόδη, Βιολόγος PhD, Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής στο Πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020".

Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γνώση των παραμέτρων που περιλαμβάνει η γενική αίματος και ερμηνεία τους. Διάγνωση αναιμίας βάσει της γενικής αίματος και κατάταξή της βάσει των παραμέτρων της γενικής αίματος.

Γνώση της εργαστηριακής προσέγγισης για την  διάκριση μεταξύ αναιμιών οφειλόμενων σε διαταραχές της μεμβράνης του ερυθρού, του μεταβολισμού του ή της δομής της αιμοσφαιρίνης.

Χαρακτηρισμός λευκοκυτταρικών υποπληθυσμών με την χρήση αντισωμάτων. Νέες τεχνολογίες στον χαρακτηρισμό των λευκοκυτταρικών υποπληθυσμών.

Β. ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Γνώση των αντιγονικών συστημάτων των ερυθροκυττάρων. Μέθοδοι εργαστηριακής ανίχνευσης των αντιγονικών συστημάτων και ερμηνεία τους.

Γ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Βασική γνώση των μηχανισμών ανάπτυξης φυσικών και επίκτητων αλλοαντισωμάτων. Βασική γνώση των εργαστηριακών διαδικασιών συμβατότητας  των ερυθροκυττάρων  που έχουν σκοπό την μετάγγιση. Οι αρχές αυτές αποτελούν την βάση κάθε διαδικασίας συμβατότητας μεταξύ δοτών ιστού και ληπτών.

Το μάθημα γίνεται υπό την μορφή φροντιστηριακών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων.
Στο τέλος κάθε ενότητας οι φοιτητές παραδίδουν εργασία που βασίζεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν γίνει και επικεντρώνεται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.