Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΡΧEΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚA ΘEΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓIΑΣ

Εξάμηνο Θ & Ι ()

Ώρες Διδασκαλίας 14, Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές κλινικές επισκέψεις: 5 ,Κλινική άσκηση (στο τμήμα αναισθησιολογίας): 5, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, συγγραφή επιστημονικών εργασιών: 1

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
5
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
https://www.dropbox.com/sh/v8uugt2bd9mkh8e/AABLuEQrrFqZnP2POSJE7XgRa?dl=0

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Είδη Αναισθησίας,
 • Χορήγηση γενικής αναισθησίας, 
 • Ενημέρωση-συγκατάθεση ασθενούς για αναισθησία, προεγχειρητική προετοιμασία/εκτίμηση ασθενούς, 
 • Γενική Αναισθησία - παρουσίαση περιστατικών, προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας, 
 • Φλεβοκέντηση, 
 • Διατήρηση βατότητας αεραγωγού, αερισμός με AMBU, λαρυγγική μάσκα, ενδοτραχειακή διασωλήνωση,
 • Αναισθητικά φάρμακα, μετεγχειρητικές επιπλοκές (PONV, awareness, nerve injury, airway injury),
 • Μέσα παρακολούθησης ασθενών, 
 • Περιοχική αναισθησία, 
 • Χορήγηση καταστολής και διαχείρισή της, 
 • Μετεγχειρητικός πόνος, χρόνιος πόνος, 
 • Βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση,
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, 
 • Πολυτραυματίας, χορήγηση υγρών, μεταγγίσεις, διαλογή ασθενών, 
 • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, 
 • Ιατρική εξομοίωση σε προπλάσματα

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20 ώρες
Κλινική άσκηση (τμήμα αναισθησιολογίας) 10 ώρες
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 ώρες
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασιών 2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 42 ώρες

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 • Προφορικές συζητήσεις περιστατικών

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα προς τους φοιτητές. Η δοκιμασία πολλαπλής επιλογής καθώς και οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης βασίζονται στο περιεχόμενο των μαθημάτων (διαλέξεις) προς τους φοιτητές. Τα μαθήματα είναι προσβάσιμα στους φοιτητές. Οι προφορικές συζητήσεις περιστατικών και οι κλινικές ασκήσεις έχουν συμπληρωματικό/βοηθητικό χαρακτήρα.

 

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι μαθήματος:

Γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, σύνθεση και αξιολόγηση θεμάτων αναισθησιολογίας, περιεγχειρητικής και επείγουσας ιατρικής.

Στο μάθημα αναισθησιολογίας, περιεγχειρητικής και επείγουσας ιατρικής οι πιο πάνω στόχοι συνοψίζονται σε 3 κατηγορίες

1. - τη γνώση θεμάτων αναισθησιολογίας και επείγουσας ιατρικής

2. - το συνδυασμό της κατανόησης και της κλινικής/πρακτικής εφαρμογής μεθόδων αναισθησιολογίας και επείγουσας ιατρικής (δεξιότητα)

3. - την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε νέες καταστάσεις (ικανότητα)

Πιο συγκεκριμένα:

Το τελικό επίπεδο γνώσεων επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της αναισθησίας και τα συστατικά της στοιχεία και να κατανοούν τους τρόπους εφαρμογής τους στη γενική αναισθησία. Να σχεδιάζουν την προεγχειρητική-προαναισθητική προετοιμασία και εκτίμηση των ασθενών. Να γνωρίζουν τη βασική φαρμακολογία των αναισθητικών φαρμάκων, τις βασικές αρχές παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή περιεγχειρητικά (monitoring) και να μπορούν να εφαρμόζουν τις βασικές τεχνικές αερισμού και διατήρησης του αεραγωγού. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των τεχνικών περιοχικής αναισθησίας και των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε αυτή. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον μετεγχειρητικό πόνο. Να γνωρίζουν τις αρχές αντιμετώπισης ενός πολυτραυματία και άλλων απειλητικών για τη ζωή εκτάκτων καταστάσεων. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται από την συμμετοχή τους στις παραδόσεις των μαθήματων στο τμήμα αναισθησιολογίας και από τα αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Ύλη

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Anesthesiology, European Journal of Anaesthesiology, British Journal of Anaesthesia