Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Goulioumis An.

Goulioumis Anastasios, Assistant Professor

Goulioumis Anastasios

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ανατομίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

goulioum@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών