Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οκτ 14, 2021 07:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  στο ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στην αριθ. 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/8.7.2021 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν: 

1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ισόγειο  (υπόψη κ. Γ. Θούα), από 18 Οκτωβρίου έως και 27 Οκτωβρίου 2021, καθημερινά και ώρες 11:00 - 12:30 είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα).

Γραμματεία
Τμήματος Ιατρικής
Τηλ. 2610 999.264,5
email: georgiathua@upatras.gr

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή