Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Φεβ 21, 2019 11:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  στο ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. 131758/Ζ1/10-8-2018 (ΦΕΚ 3387 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν: 


 1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ισόγειο  (υπόψη κ. Γ. Θούα), από 25 Φεβρουαρίου έως και 4 Μαρτίου 2019, καθημερινά και ώρες  9:00 - 14:00 είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα).

Γραμματεία
Τμήματος Ιατρικής

Τηλ. 2610 999.264,5
email: georgiathua@upatras.gr


Επισυναπτόμενα

Επιστροφή