Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ «Βιοϊατρικές Επιστήμες» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024

Οκτ 20, 2023 11:17

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Βιοϊατρικές Επιστήμες"

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων του ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες» αξιολόγησαν, σύμφωνα με τον κανονισμό της προκήρυξης και την κείμενη νομοθεσία, τα στοιχεία των φακέλων τους, συνεκτιμώντας και την εν γένει ανταπόκριση των υποψηφίων σε ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε, ομόφωνα εισηγήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος την επιλογή των παρακάτω υποψηφίων όπως αναγράφονται στον Πίνακα Επιτυχόντων

Πίνακας Επιτυχόντων

Α/Α

Αρ.Ηλεκτρονικής Αίτησης Εισαγωγής

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμολογία (ΜΟ)

1

16194

Α

Α

90

2

16217

Λ

Β

86,7

3

16211

Σ

Α

85

4

16119

Μ

Κ

83,3

5

15662

Μ

Π

81

6

16192

Κ

Ν

78,3

7

15961

Τ

Μ

78

8

16215

Κ

Ε

77,5

9

16202

Κ.

Α

76,7

10

15076

Π

Α

75

11

16240

Μ

Ε

73

12

16212

Π

Α

73

13

16233

Β

Ε

72,5

14

16236

Γ

Π

72,5

15

16131

Κ

Δ Ν

72,5

16

16213

Α

Α

70

 

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 60 και σύμφωνα με την προκήρυξη δεν γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνέντευξη (ΔΠ):

Α/Α

Αρ.Ηλεκτρονικής  Αίτησης Εισαγωγής

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμολογία (ΜΟ)

1

16061

Π

Σ

59

2

16234

Κ

Ν

55

3

16239

Γ

Α

54

4

16050

Χ

Ζ

51

5

16243

Κ

Χ

48,8

6

16230

Χ

Θ

47

7

14959

Β

Κ

45

8

16227

P B

K

45

9

16138

Κ

Μ

41,7

10

14602

S

A

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

11

15284

Π

Ζ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

12

16241

Σ

Α

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

13

15068

Μ

Ε

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

14

14995

Ο

Α

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

15

16031

Κ

Β

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

16

14837

Ζ

Κ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

17

16238

Α

Δ Σ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

18

14899

Β

Ζ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

 

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο email: medphd@upatras.gr έως τις 27/10/2023. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Συνέλευση του Τμήματος.

Επιστροφή