Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – PUBLIC HEALTH» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Φεβ 23, 2021 08:52

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία - Public Health», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται) καθώς και στην αριθ. 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/3.7.2020 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται), να υποβάλουν από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου 2021 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tpsara@upatras.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Ιατρικής

 

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή